Privacyverklaring

De Moeial hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. We doen er alles aan om die te waarborgen.

In deze privacyverklaring proberen we op een heldere manier informatie te geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. De Moeial houdt zich in dat opzicht aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Moeial is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring met vragen achterblijft, kan u ons contacteren via onderstaande contactgegevens:

Infopunt Studenten, t.a.v. de Moeial
Pleinlaan 2
1050 Brussel

redactie@demoeial.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan (door ons georganiseerde) activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Moeial verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Verwerken van door u geplaatste bestellingen
 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Moeial
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Nieuwsbrieven (via e-mail, waarvoor we expliciete toestemming vragen)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam, naam, adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de Vrij Universiteit Brussel: rolnummer
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum
 • Studiegegevens: studiejaar, studierichting
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames…)

We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van ons magazine;
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting…).

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij we hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld doordat de politie gegevens bij ons opvraagt in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval zijn we verplicht om mee te werken aan het onderzoek en om onze gegevens te delen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft ten allen tijde het recht om die toestemming in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

De Moeial bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan maximaal 6 jaar na laatste gebruik.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Daarvoor kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Alle personen die namens de Moeial van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen.

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Wijziging Privacybeleid

De Moeial kan zijn privacybeleid wijzigen. Wanneer het beleid wordt gewijzigd, plaatsen we daarover een aankondiging op onze website. Het privacybeleid werd voor het laatste aangepast op 30/05/2019.