Caroline Pauwels stopt als rector/Caroline Pauwels resigns as rector

English version of the article below

Gisteren heeft Caroline Pauwels op de Raad van Bestuur aangekondigd dat ze haar taken als rector noodgedwongen moet neerleggen omwille van haar ziekte. Komende dinsdag stelt het bestuur een vervanger aan die tot volgend academiejaar haar taken zal overnemen. 

Tekst: Basile Van Weyenberg & Evelien Feys
Beeld: Alan Jockmans

Rector Caroline Pauwels deelde gisteren aan de Raad van Bestuur mee dat ze een stap terug neemt. “Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie, maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren”, zei Pauwels. De rector lijdt al even aan kanker. Ze zal zich de komende tijd focussen op haar gezin, familie en vrienden. Haar taken worden overgenomen door een rector ad interim. Een nieuwe rector zal tegen het volgende academiejaar door de universitaire gemeenschap worden verkozen.

Caroline Pauwels startte haar eerste mandaat als rector in 2016. In 2020 werd ze herverkozen, nadat ze ondanks haar ziekte toch besloot om nog voor een tweede mandaat te gaan. Pauwels ijverde steeds voor een universiteit die humanisme, democratie en diversiteit hoog in het vaandel draagt. Ze hoopt dat die visie voortgezet wordt: “Verder bouwen aan een krachtigen en inclusievere VUB, waar iedereen gelijkwaardig is, blijft een opdracht voor mijn opvolgers en voor de volgende generaties.”

In haar aankondiging had Pauwels veel woorden van dank voor de universitaire gemeenschap en de mensen die haar professionele pad kruisten. In het bijzonder bedankte ze het medisch en verzorgend personeel van het UZ Brussel, waar ze patiënt is. “Wat zij doen, immer toegewijd, is van een grootorde die maar weinigen evenaren.”

De Moeialredactie wenst Caroline Pauwels en haar naasten veel sterkte en moed toe. 

 

Yesterday, Caroline Pauwels announced at the Board of Directors meeting that she is resigning from her position as rector due to her illness. Next Tuesday, the Board will appoint a deputy who will take over her duties until next academic year

Text: Basile Van Weyenberg & Evelien Feys
Translation: Marit Galle
Image: Alan Jockmans

Yesterday, Rector Caroline Pauwels informed the Board that she is taking a step back. “A serious illness and the wonderful but demanding role as rector can no longer be combined at this stage of my illness,” said Pauwels. The rector has been suffering from cancer for some time. In the coming period she will focus on her family and friends. Her duties will be taken over by a rector ad interim. A new rector will be elected by the university community by the next academic year.

Caroline Pauwels started her first term as rector in 2016. She was re-elected in 2020 after deciding to run for a second term despite her illness. Pauwels always strived for a university that values humanism, democracy and diversity. She hopes that this vision will continue: “Building a strong, and indeed more inclusive, VUB, where everyone is equal, remains a task for my successors and for the next generations.”

In her announcement, Pauwels had many words of thanks for the university community and the people who crossed her professional path. In particular, she thanked the medical and nursing staff at UZ Brussel, where she is a patient. “What they do, ever dedicated, is of a magnitude that few can match,” she said.

De Moeial editors wish Caroline Pauwels and her family lots of strength and courage

0 Comment