Open brief: ‘Beste rector, dit is een noodkreet’ – Public letter: ‘Dear rector, this is a cry for help’

pen met papier

(English translation below)

Geachte Caroline Pauwels, geacht VUB-bestuur,

Drie maanden geleden vond er een verjaardag plaats, maar er viel niets te vieren: de coronamaatregelen waren een jaar van kracht. Als wij, studenten, op dat jaar terugkijken, komen er heel wat gevoelens boven. Die gevoelens zijn doorgaans negatief. We missen onze vrienden, zorgeloos op café gaan, feesten en zelfs de volgepakte aula’s. We voelen ons eenzaam en opgesloten. We maken ons zorgen. Om onze naasten, om onze studies en om ons welzijn en dat van elke andere burger.

Het is positief dat de VUB  projecten opstart als de opbelactie, de VUBuddies en de survivalgids in tijden van corona. Dat toont aan dat onze universiteit bezig is met het (mentale) welzijn van de studenten. We vinden het ook fijn om af en toe weer naar de campus te mogen.

De cijfers liegen echter niet. De groep die de coronacrisis mentaal het hardst treft, zijn jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Het aantal angststoornissen is bij de 18- tot 24-jarigen duidelijk toegenomen. Een artikel in de Morgen leert ons dat er daarbij een verschil is tussen jongeren die werken en jongeren die studeren: de studenten hebben het opmerkelijk moeilijker. Sciensano sprak na drie weken lockdown van een gigantische opstoot aan depressies bij jongeren. Drie op de tien jongeren heeft volgens een internationale maatstaf een depressieve stoornis. Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar met depressieve gevoelens is bij vrouwen verdrievoudigd en bij mannen verviervoudigd.

Mentale problemen zijn geen nieuwigheid door corona. Al in december 2018 verscheen in de Moeial een artikel over burn-outs bij studenten. Tijdens de studententijd brandt een op de vijf studenten op ten gevolge van stress en onrust. De coronacrisis heeft de mentale situatie verergerd, maar we kunnen de mentale gezondheidscrisis bij de jongeren beslist geen tijdelijk coronaverschijnsel noemen.

Ondanks het feit dat mentale problemen bespreekbaarder worden, zijn er bij een danige mentale gezondheidscrisis duurzame maatregelen, middelen en echte professionele hulp nodig. Ondertussen zien we dat de wachttijden bij de VUB-studentenpsychologen oplopen. Ondanks dat er in de Moeial een paar maanden geleden extra ondersteuning werd beloofd om de wachtlijsten in te perken, is het nog steeds meestal minstens een maand wachten op een eerste afspraak.

Daarom willen we het volgende verzoeken om het mentaal welzijn van de VUB-studenten op te krikken:

  • Het is hoogdringend dat de VUB meer vaste studentenpsychologen aanwerft om alle studenten met mentale klachten snel op te kunnen vangen. Zo kan elke student de hulp krijgen die die nodig heeft; want met tijdelijke en niet-professionele hulp geraken we er niet..
  • Aansluitend op het vorige punt, zou de wachttijd bij een studentenpsycholoog maximaal twee weken moeten zijn. Een semester is snel voorbij; studenten met psychische klachten niet snel helpen,, heeft serieuze gevolgen voor hun studies.

We denken niet dat dit de enige zaken zijn die moeten gebeuren. De toenemende werkdruk voor studenten, het gebrek aan ondersteuning, het taboe op mentale problemen, financiële moeilijkheden… Het zijn allemaal onderdelen van een groter probleem. Maar meer inzetten op studentenpsychologen zou al een heel mooie stap in de juiste richting zijn.

Bedankt voor uw aandacht.

Getekend,

Jongsocialisten VUB
Comac VUB
Volt VUB
Bemsa
EGEA
Auxilio!
BABE VUB

 

ENG VERSION:

Dear rector Caroline Pauwels, dear VUB board,

Although March marked a birthday, there was nothing to celebrate: the corona measures have been in place for a year. When we, students, look back on that year, feelings arise. Those feelings are usually negative. We miss our friends, going out on terraces, parties and even the packed auditoriums. We feel lonely and trapped. We worry. For our loved ones, for our studies and for our wellbeing and that of every other citizen.

It is positive that the VUB undertakes many projects such as the phone-in campaign, the VUBuddies and the survival guide in times of corona. This shows that our university is concerned with the (mental) wellbeing of its students. We are also looking forward to visiting the campus again.

However, the figures do not lie. The group that has been hit hardest mentally by the corona crisis are young people between 16 and 25 years of age. Anxiety disorders have clearly increased among 18- to 24-year-olds. There is a difference between young people who work and young people who study: students have a noticeably harder time. Sciensano spoke of a massive upsurge in depression among young people after three weeks of lockdown. According to an international measure, three out of ten young people have a depressive disorder. The number of young people between 16 and 24 with depressive feelings has tripled among women and quadrupled among men.

Mental health problems are not a novelty by corona. Already in December 2018, an article appeared in de Moeial about students suffering burn-outs. During the student years, one in five students burns out as a result of stress and anxiety. The corona crisis has aggravated the mental situation but we can definitely not call the mental crisis in young people a temporary corona phenomenon.

Notwithstanding the fact that mental health issues are today more openly discussed, a mental crisis of this scope demands sustainable measures, resources and real professional help. Meanwhile, we see that the waiting times at the VUB student psychologists are increasing. Despite the fact that extra support was promised in de Moeial a few months ago to reduce the waiting lists, it is still usually at least a month’s wait for a first appointment.

Therefore, we would like to request the following in order to boost the mental wellbeing of VUB students:

  • It is urgent that the VUB recruits more permanent student psychologists to be able to take care of all students with mental complaints quickly. Temporary and unprofessional help is not the answer. This way, every student can get the help he needs.
  • Subsequently, the waiting time with a student psychologist should be two weeks at the most. A semester is over very quickly, so if students with psychological complaints are not helped quickly, it has serious consequences for their studies.

We do not think that these are the only things that need to be done. The increasing workload for students and the lack of support, the taboo on mental problems, financial difficulties… These are all parts of a bigger problem. But putting more effort into student psychologists would already be an important step in the right direction.

Thank you for your attention.

Signed,

Jongsocialisten VUB
Comac VUB
Volt VUB
Bemsa
EGEA
Auxilio!
BABE VUB

0 Comment