Sans-papier @ VUB (1/4): Mustafa, Jaouad, Amine: “I made the route from Casablanca to Madrid by foot”

©Marit Galle

Nederlands: L’union de sans-papiers pour la regularisation (USPR) is een collectief van mensen zonder verblijfsvergunning in Brussel. Het doel van deze organisatie is zichtbaarheid creëren rond de vraag van illegale immigratie enerzijds en gehoor geven aan de problemen waarmee individuen zonder verblijfsdocumenten geconfronteerd worden anderzijds.

English: L’union des sans-papiers pour la regularisation (USPR)is a collective of people without a residence permit in Brussels. The organisation aims at creating visibility regarding illegal immigration and to respond to the challenges individuals with no residence documents might face.

Text & Images: Anouk Haenen, Marta Cazorla Soult, Laura Laenen and Alice Famelaer
Header Image by Marit Galle

Sinds 19 februari 2021 bezetten verschillende sans-papiers de STOA op campus Etterbeek. Omdat de Belgische regering weigert naar hen te luisteren, voelt het collectief zich genoodzaakt hun stem op een andere manier te laten horen, namelijk via (onder meer) zichtbaarheidsacties. Niet enkel op de VUB, maar ook op de ULB en in andere Brusselse gebouwen hebben de Sans Papiers hun intrek genomen. Vanuit studiekring Vrij Onderzoek dragen we geen politiek standpunt uit, maar willen wij actief meewerken aan deze wens naar visibiliteit: de onzichtbare strijd van de papierlozen mee zichtbaar maken. We wensen omstanders bekend te maken met de schrijnende situaties waarin deze mensen zonder papieren zich bevinden of hebben bevonden. In een vrij onderzoekend model dienen immers alle stemmen gehoord te worden, dit in een ruimte waar pluralisme, constructivisme en tolerantie centraal staan.

From the 19th of February 2021 several sans-papiers occupy the STOA at campus Etterbeek. Since the Belgian government refuses to listen to them, the collective of sans-papiers feels compelled to stand up and raise their voices in other ways, such as through visibility actions. Buildings of the ULB and several other places in Brussels as well have been accommodated by the sans-papiers. As a study group Vrij Onderzoek (Free Research), we do not take a political stand. We do however want to actively contribute to this wish for visibility: to make the invisible struggle of the paperless visible. We want to make bystanders aware of the distressing situations in which these people without papers find themselves or have found themselves. After all, in a free research model, all voices should be heard, in a space where pluralism, constructivism and tolerance are central.

(The text in red is the original language the person spoke)

Mustafa: “I’m looking for medical support that I can’t find in my home country”

©Martha Cazorla Soult

Mustafa ©Martha Cazorla Soult

EN: “(…) It was my wife who applied for the visa,  five years ago. Living in Morocco is expensive, especially when it comes to medicine. In Belgium, it’s cheaper. In Morocco there is no such thing as health insurance. I am looking for medical support here that I can’t find in my home country.”

NL: “(…) Het was mijn vrouw die het visum aanvroeg, nu vijf jaar geleden. Leven in Marokko is duur, vooral als het over medicijnen gaat. In België is het goedkoper. In Marokko bestaat er niet zoiets als een ziekenfonds. Ik zoek hier de medische hulp die ik in mijn eigen land niet kan vinden.”

FR: “(…) C’était ma femme qui a démandé pour le visa, depuis cinq ans. Habiter au Maroc est cher, notamment pour les médicaments. En Belgique, c’est moins cher. Au maroc il n’y a pas quelque chose comme le principe de mutualité. Je cherche un soutien médical ici que je ne peux pas trouver dans mon pays natal.”

 

Jaouad: “As a sans-papier, a job equals a job without a contract, without assurances, without anything.”

©Anouk Haenen

Jouad ©Anouk Haenen

EN : “Belgium, Europe, is like a dream for most people living in African countries. Most of us are not able to find jobs. As for myself, I studied Geography in Morocco, but after I graduated I could not find a job.  You know, the labour market in Morocco, and in Africa overall, is extremely difficult. A dense population means generally low employment. That is why we are here: to work and contribute to the Belgian economy.
Since I don’t have any residence documents I can’t get a job in Belgium, too. Even if I find work here (undeclared labour, nvdr), it would be for around thirty euros for ten hours of work every day. That makes it three euros an hour. I worked at the market, in the Marolles, seven days a week. Loading and unloading while your boss sells things. But due to the pandemic, I lost my job. It has been a year ever since.
I finished my studies and got my degree, just like the others. The problem, however, is that we don’t have the resources to improve the situation in Morocco. People are going to college or university, but after that, after they graduate, they reach a dead end when it comes to finding jobs.
A job while not having the right papers equals a job without a contract, without assurances, without anything. Your boss can be disrespectful towards you or humiliate you. And if you get ill for a day and it’s impossible for you to show up, you will be replaced immediately…
To be able to own residence papers, it’s the foundation, the start, the very first step in order to fully integrate in a country. But even this foundation we don’t have. For example, as a European, you can sit at the table, distributing the food, so to speak. And we are there too, with the dream to join you at the dinner table.”

NL: “België, Europa, is een droom voor de meeste mensen die in Afrikaanse landen wonen. De meesten onder ons zijn niet in staat om werk te vinden. Ikzelf heb geografie gestudeerd in Marokko, maar eens ik was afgestudeerd lukte het mij niet om werk te vinden. Weet je, de arbeidsmarkt in Marokko en in Afrika in het algemeen is ontzettend moeilijk. Een hoge bevolkingsdichtheid betekent over het algemeen weinig werkgelegenheid. Dat is waarom we hier zijn, om te werken en bij te dragen aan de Belgische economie. Aangezien ik geen verblijfsdocumenten heb, kan ik ook in België geen werk vinden. Zelfs als ik hier werk vind (illegale arbeid, nvdr), zou dat voor ongeveer dertig euro zijn voor tien uur werken per dag. Dat is dus drie euro per uur. Ik werkte op de markt, in de Marollen, zeven dagen per week. Laden en lossen terwijl je baas dingen verkoopt. Maar door de pandemie ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Dat is een jaar geleden. Ik heb mijn studie afgemaakt en mijn diploma gehaald, net als de anderen. Het probleem is echter dat we niet de middelen hebben om de situatie in Marokko te verbeteren. Mensen gaan naar de hogeschool of de universiteit, maar daarna, na hun afstuderen, komen ze in een doodlopende straat terecht als het gaat om het vinden van een baan. Een baan zonder de juiste papieren is gelijk aan een baan zonder contract, zonder zekerheden, zonder iets. Je baas kan respectloos tegen je zijn of je vernederen. En als je een dag ziek bent en niet kunt komen opdagen, word je onmiddellijk vervangen… In het bezit zijn van verblijfspapieren, dat is de basis, het begin, de allereerste stap om volledig te integreren in een land. Maar zelfs deze basis hebben we niet. Als Europeaan kun je bijvoorbeeld aan tafel zitten, het eten verdelen, bij wijze van spreken. En wij zitten daar ook, met de droom om aan te schuiven aan de eettafel.”

FR : “La Belgique, l’Europe, c’est comme un rêve pour la plupart des gens qui vivent dans les pays africains. La plupart d’entre nous ne sont pas en mesure de trouver un emploi. Pour ma part, j’ai étudié la géographie au Maroc, mais après avoir obtenu mon diplôme, je n’ai pas pu trouver de travail.  Vous savez, le marché du travail au Maroc… en Afrique en général… est extrêmement difficile. Une population dense signifie généralement un faible taux d’emploi. C’est pour cela que nous sommes ici, pour travailler et contribuer à l’économie belge. Comme je n’ai pas de documents de séjour, je ne peux pas non plus trouver un emploi en Belgique. Même si je trouve du travail ici (travail non déclaré, nvdr), ce serait pour une trentaine d’euros… pour dix heures de travail par jour. Cela fait trois euros par heure. Je travaillais au marché, dans les Marolles, sept jours sur sept. Charger et décharger pendant que ton patron vend des choses. Mais à cause de la pandémie, j’ai perdu mon travail. Depuis, ça fait un an. J’ai terminé mes études et obtenu mon diplôme, comme les autres. Le problème, cependant, est que nous n’avons pas les ressources nécessaires pour améliorer la situation au Maroc. Les gens vont au collège ou à l’université, mais après cela, après avoir obtenu leur diplôme, ils se retrouvent dans une impasse lorsqu’il s’agit de trouver un emploi. Un emploi sans avoir les bons papiers équivaut à un emploi sans contrat, sans assurance, sans rien. Votre patron peut vous manquer de respect ou vous humilier. Et si vous tombez malade pendant une journée et qu’il vous est impossible de vous présenter, vous serez immédiatement remplacé… Pouvoir posséder des papiers de résidence, c’est la base, le début, le tout premier pas pour s’intégrer pleinement dans un pays. Mais même cette base, nous ne l’avons pas. Par exemple, en tant qu’Européen, vous pouvez vous asseoir à la table, distribuer la nourriture, pour ainsi dire. Et nous sommes là aussi, avec le rêve de vous rejoindre à la table du dîner.”

 

Amine: “I made the route from Casablanca to Madrid by foot.”

Amine ©Annouk Haenen

Amine ©Annouk Haenen

EN: “When I was fifteen, I left Morocco to go to Spain. It was through Spain and France that I came to Belgium. My mom’s brother was already here and he would help me find a job. I went to school in Morocco to study mechanics and in Belgium I would like to do professional training to find a job.
I made the route from Casablanca to Madrid by foot. From time to time I was lucky enough to be transported by a truck, but with a detour through Turkey and the Balkans. I was all alone. My clothes were torn in the truck, so in the end I had no clothes left. If I am honest, I was not afraid: being on the road became a habit. In Morocco, you look at the possibilities to come to Europe and you learn about the risks. The reason why I came here is to study, to participate in the Belgian economy. Papers can give me such an opportunity.”

NL: Toen ik vijftien was, verliet ik Marokko om naar Spanje te gaan. Na Spanje en Frankrijk arriveerde ik in België. De broer van mijn moeder was hier al en hij zou me helpen een job te vinden. In Marokko studeerde ik mechanica en in België zou ik graag een beroepsopleiding volgen om een baan te vinden.  “Ik ben van Casablanca naar Madrid gestapt. Af en toe had ik het geluk en kon ik mee  rijden met een vrachtwagen, maar dan wel met een omweg door Turkije en de Balkan. Ik was helemaal alleen. Mijn kleren scheurden in de vrachtwagen en dus had ik op het einde ik geen kleren meer. Als ik eerlijk ben, was ik niet bang: het reizen, het onderweg zijn, werd een gewoonte. In Marokko bekijken we de mogelijkheden om naar Europa te komen en leer je de risico’s die erbij gepaard gaan. De reden om naar hier te komen is om een opleiding te volgen, om deel te nemen aan de Belgische economie. Papieren kunnen dat garanderen. 

FR: “Quand j’avais quinze ans, j’ai quitté le Maroc pour aller en Espagne. C’est par l’Espagne et par la France que je suis venu en Belgique. Le frère de ma maman était déjà ici et il pouvait m’aider à trouver un emploi. J’ai un bachelor au Maroc et c’est en Belgique où je voudrais faire une formation pour faire un métier. Au Maroc, je faisais de la mécanique. Le parcours de Casablanca au Madrid j’ai effectué à pied. De temps en temps, j’ai eu la chance de me faire conduire par un camion, mais détouré par Turkey et les Balkans. J’étais toute seule. Mes vêtements déchiraient dans le camion, donc à la fin je n’avais plus de vêtement. Si je suis honnête, je n’avais pas peur: être en route a été une habitude. Au Maroc, on voit les solutions pour venir en Europe et on apprend les risques. La raison pour venir ici c’est pour faire une formation, pour participer à l’ économie belge, parce que les papiers ici donne les économie.”

 

0 Comment