Trans* en student aan de VUB (2/3): wat doet de universiteit?

Wat doet de VUB voor haar trans* studenten? De Moeial sprak met Studentenzaken, het Equality Team en de betrokken ICT diensten over waarom naamsveranderingen zo moeizaam gaan, wat er momenteel wél mogelijk is, en welke plannen er zijn voor een beter beleid.

In het kader van dit dossier schreven we ook twee andere artikels. Twee studenten getuigden over hun naamsverandering aan de VUB en de Moeial interviewde Joz Motmans over het transgenderbeleid aan de UGent.

Tekst: Justine Demeulenaere

Beeld: Andreas Lorrain

“Er is nog veel werk. Daar zijn we ons van bewust,” vertelt Lisa Van der Schueren, beleidsmedewerker Studentenzaken en deel van het Equality Team. “We dienden een BVO (beleidsvoorbereidend onderzoek, red.) voor een Transgenderbeleid aan de VUB in. Eind maart weten we of dit wordt goedgekeurd.”

“Administratie is een groot probleem

Lisa Van der Schueren (Studentenzaken en Equality Team)

De goedkeuring van het BVO houdt in dat er een plan uitgewerkt kan worden voor een concreet beleid. Op basis van die voorbereiding kunnen het Vicerectoraat Onderwijs en Studentenzaken en het Equality Team nadien beslissingen nemen en initiatieven opstarten. Vorig jaar dienden zij ook een BVO Transgenderbeleid in, maar dat werd toen afgekeurd omdat de voorrang ging naar BVO’s die zich richtten tot de onderwijs- en welzijnsimpact van de coronacrisis. 

Het BVO Transgenderbeleid lijst de knelpunten op aan de VUB. “Administratie is een groot probleem”, vertelt Van der Schueren. “Wij gebruiken het programma CALI voor studentenadministratie, waarbij alle gegevens van de student gelinkt zijn aan de naam. Het is daarom moeilijk om die te veranderen.  We lobbyen wel om het voorkeursnamenveld te kunnen activeren; dat zou betekenen dat studenten makkelijker een andere naam kunnen aanvragen, los van de naam die op hun identiteitskaart staat.”

Waarom kan een voorkeursnaam nu nog niet gebruikt worden?

“Momenteel is daar nog geen procedure voor,” vertelt Liesbet Van Tendeloo, afdelingshoofd van kenniscenter CaLi binnen Vicerectoraat Onderwijs en Studentenzaken. “De optie voor een voorkeursnaam is er, maar we weten niet in welke gevallen we de voorkeursnaam kunnen gebruiken en in welke gevallen we moeten blijven bij de juridische naam,” treedt Tijn Eerdekens, product manager van CALI en deel van de ICT-directie, haar bij. 

Nu zoeken studenten alles zelf uit en botsen ze zo vaak op een muur. We vinden het belangrijk dat we vanuit de VUB met een duidelijke communicatie komen over wat er momenteel wel en niet kan”

Lisa Van der Schueren (Studentenzaken en Equality Team)

Een duidelijk onderscheid tussen het gebruik van voorkeursnaam en legale naam is nodig, omdat er anders problemen kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld de diploma-uitreiking of bij het aanvragen van een trein- of busabonnement. “Pas wanneer dat afgelijnd is, kunnen we aan de slag gaan om dat te vertalen in het systeem.” Bij een wettige naamsverandering kan de naam wel makkelijk in het systeem aangepast worden. “Daar is CALI op voorzien. Het gaat niet op één dag tijd, maar er wordt wel met de nodige urgentie naar gekeken”,aldus Van Tendeloo. 

De geschatte einddatum voor de hervorming van het studentenadministratiesysteem is eind 2022. Dat blijkt uit een communicatie tussen rector Caroline Pauwels en het IGVM (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, red.).

Wat kan er wel? 

“Het zijn kleine dingen, maar studenten kunnen gemakkelijk hun foto veranderen of een alias voor hun mailadres aanvragen”, vertelt Lisa Van der Schueren. “Dat kan een tijdelijke oplossing zijn.” Ook concrete informatie aanbieden staat op de agenda: “Nu zoeken studenten alles zelf uit en botsen ze zo vaak op een muur. We vinden het belangrijk dat we vanuit de VUB met een duidelijke communicatie komen over wat er momenteel wel en niet kan, en wat er in de toekomst wordt aangepast.” Die communicatie hoeft niet te wachten op de resultaten van het BVO. “Dat willen we voor de start van academiejaar 2021-2022 in orde brengen”, aldus Van der Schueren.

Wat staat er verder in het BVO Transgenderbeleid?

Het voorbereidend onderzoek stelt voor alle communicatie gender inclusief te maken (zaken zoals “beste student/beste studente”, “beste heer/mevrouw” aanpassen). “Momenteel gebeurt dat al wanneer men bijvoorbeeld een bepaalde mailtemplate moet aanpassen. De bedoeling is om de veranderingen systematisch door te voeren”, vertelt Van der Schueren. Daarnaast moet er ook gestreefd worden naar transgender awareness en sensitiviteit bij alle leden van de VUB-community. “Dit zal bestaan uit een combinatie van vormingen en informatieverstrekking voor onderwijspersoneel”, aldus Van der Schueren. “We willen ook meer aandacht voor het trans*thema in de opleidingen.” Tot slot wil het Equality Team via het BVO Transgenderbeleid zorgen voor genderinclusieve infrastructuur en signalisatie.

Noot van de redactie: Op 18 maart kregen we bericht dat het BVO Transgenderbeleid is goedgekeurd. 

0 Comment