Vlaemsche Universiteit Brussel

Waarde leeskijkers dezer linkse leugenpers, zoals u ontwijfelbaar niet is ontgaan, bevat het nieuwbakken Vlaamse regeerakkoord een sterke nadruk op identiteit. Teneinde erop te kunnen hoeden dat de Vlaemsche waarden adequaat geëerd worden op de VUB, stelde het kersverse bewind hiervoor een nieuwe regeringsafgevaardigde aan: Speufraze Van Steenpuyst. Welke de plannen en intenties van deze vrouwspersoon zijn met onze universiteit, tracht Zwanzer, politiek analist des Moeials, te achterhalen middels een hoogwaardige bevraging.

De redactie der Moeial deelde me dit vraaggesprek toe, daar zij ervan uitgingen dat ik Vlaams-separatistische sympathieën had. Dat is echter per abuis; ik ben namelijk enkel pleitbezorger voor de onafhankelijkheid van Plopsaland De Panne. Mijn geplande Ploxit stierf helaas een stille dood. Kennelijk drong ik mijn Plopsigrante gedachtengoed zo hevig op dat zelfs mensen die zich als fiere Plopselingen identificeerden het als ongemakkelijk en geforceerd ervoeren. Ik geef dit maar mee om mijn verfijnd politiek inzicht te illustreren. Het nieuw regeerakkoord betreft immers een notoir en ingewikkeld subject. Met Speufraze Van Steenpuyst, regeringsafgevaardigde belast met het mandaat om van de VUB een keurige Vlaamse instelling te maken, bespreek ik hoe het leven op onze alma mater zal veranderen onder het nieuwe bewind.

Eigen vogels eerst

Ik recipieer dame Speufraze in mijn vertrouwde bureel, de derde barkruk aan de toog van staminee ‘De Schijtpoort’ te Anderlecht. Duidelijk geagiteerd treedt zij de uitbating binnen met een grote bokaal vol aarde in haar armen gekluisterd. “Dit is Vlaamse grond” wordt me bars verteld wanneer ze mijn vragende blik ziet, gefixeerd op de bokaal die ze secuur onder haar kruk plaatst. “Ja, ik ga normaal nooit mijn Vlaand’renland buiten want ik zijn gene landsverader! Ma met dees bokaal kan ik toch naar vreemde landen zoals Brussel gaan, want technisch gezien gaan ik daarmee ni weg van Vlaanderen.”

Mevrouw Van Steenpuyst, gefeliciteerd met uw benoeming als regeringsafgevaardigde, een opmerkenswaardige loopbaanklim ten opzichte van uw vorige functie als sanitair verantwoordelijke op het kabinet van Jan Jambon. Hoe kijkt u uit naar uw nieuwe mandaat?

“Ja, feitelijk hadde kik veel liever afgevaardigde geweest van nen echte universiteit gelijk de KU Leuven of den UGent, maar ik zie wel mogelijkheden om de VUB op te kuisen en er iet deftigs van te maken waar de Vlaming trots op kan zijn. Ik wil de Vlaamse ‘V’ terug in VUB steken, daarom dacht ik er bijvoorbeeld aan om de naam te veranderen naar ‘VUV’.”

“Het denken mag zich onderwerpen als het in uw eigen voordeel speelt”

Hendrik Puntvierkant

U bent ontegensprekelijk uitermate gemotiveerd, wat zijn uw concrete doelstellingen voor onze universiteit?

“Awel, der moet vooral veel veranderen aan het dagelijkse leven op de VUB. Der wordt ier bijvoorbeeld ni genoeg schoon algemeen Nederlands geklapt, maar wel veel te veel tussentaal. Vele studenten hebben dan ook nog eens het lef om in het openbaar Engels te babbelen, Geen Taal Geen Vrijheid betekent geen Vrijheid van taal hé zeg! Verder moeten de Vlaamse waarden worden opgedrongen aan de studenten. Daarvoor peisde ik onder andere het aanheffen van de ‘Leeuw van Vlaanderen’ te verplichten aan het begin van elke les. En om de studenten te beschermen voor gevaarlijke Franstalige invloed wil ik ne grote muur bouwen tussen de VUB en ULB, maar voorlopig weigeren die luie Walen natuurlijk om da te betalen. Ma over het algemeen wil ik dus da Vlaanderen meer zichtbaar is op de campussen.”

Ik begrijp het, u wil dus meer Vlaamse Leeuwen op de campus.

“Ma nee gij! Da zijn wel Afrikaanse beesten hé, en die zijn nog eens zwart ook! Nee, wat de dieren op de campus betreft moet ik wel zeggen dat het ook wat Vlaamser kan. Die nijlganzen bijvoorbeeld, die komen oorspronkelijk uit Egypte! Die zou ik graag vervangen door een meer lokale vogel gelijk de Mechelse koekoek of ne Jan-van-Gent.”

Veranderen van vooruitgang

De VUB heeft thans een aanduidend ideologisch fundament, de waarden van het Vrij Onderzoek en de kritische geest zijn vervlochten met de geest van de universiteit. Welke plaats heeft het Vlaamse in deze grondslag van vrijdenken?

“Vrijdenken? De VUB was tot nu gewoon een sossenunief! Da eenzijdig linkse karakter wil ik nu vervangen door een eenzijdig rechts, want alleen rechtse mensen kunnen echte Vlamingen zijn, da is de evidentie zelf. Bovendien heeft rechts de meest grappige memes op Facebook en bijgevolg ook het absolute gelijk. Da is nu eenmaal hoe politiek werkt. Vanaf heden is de martelaar van de vrije meningsuiting, Dries Van Langenhove, wél welkom op de VUB. Meer nog, hij krijgt hier een leerstoel. Ik wil ook Studiekring Vrij Onderzoek opdoeken en vervangen door onze eigen Studiekring Vrij Onderzoek, die kritisch is voor iedereen, behalve voor onszelf. Zoals de bekende filosoof Hendrik Puntvierkant al zei: ‘het denken mag zich onderwerpen als het in uw eigen voordeel speelt’.”

They will not tame him, the proud Flemish lion

De VUB zette de laatste jaren veel in op internationalisering en bevat studenten van over de hele wereld. Hoe ziet u de combinatie van het internationale plaatje met het Vlaamse?

“Al die buitenlanders vormen wel een obstakel voor mijn plannen moek zeggen. Nu in principe hebbe kik geen probleem met van die internationale studenten, zolang ze maar ni Franstalig zijn. Ge kunt het die mensen ook ni kwalijk nemen dat ze naar hier willen komen om van onze superieure kennis te genieten. Als die na hun studies gewoon terug naar eigen land gaan ben ik al lang content. Maar om op uw vraag te antwoorden, die internationale studenten gaan in’t vervolg wel eerst een integratiejaar moeten volgen vooraleer ze aan hun opleiding kunnen beginnen. Omdat we weten dat zij ook ni op één twee drie Nederlands gaan kunnen, hebben we de Vlaamse Leeuw voor hen naar het Engels vertaald, zo kunnen ze toch volgen in de les.”

Een heel extra integratiejaar hoor ik. Zal het onderwijsaanbod verder nog veranderen onder invloed van uw plannen voor de universiteit?

“Bwa, over het algemeen gaat er ni zoveel veranderen voor de studenten ze. Alleen de richtingen Geschiedenis en Kunstwetenschappen worden samengevoegd en worden nu de opleiding ‘Vlaams Canon’. Het vak ‘Inleiding tot de historische kritiek’ wordt daarbij bijvoorbeeld omgevormd naar ‘Inleiding tot het kritiekloos geloven van negentiende-eeuwse historische dogma’s I’. Zo leren studenten hoe ze de geschiedenis kunnen verdraaien om hun identiteitsgevoelens kracht bij te zetten.”

Ik begrijp het. En bij de kunstwetenschappenvakken zal er dan waarschijnlijk ook een grotere aandacht zijn voor de Vlaamse cultuur? Studie van Van Eyk en De Vlaamse primitieven, de grote literaire werken en schrijvers als Ernest Claes, Hendrik Concience en Hugo Claus, de poëzie van Louis Paul Boon, Guido Gezelle en Herman Teirlinck of kleinkunst van Willem Vermandere en Wim De Craene…

“Wie? Nee begot, de aandacht zal gezet worden op de échte Vlaamse cultuur. Ge weet wel, memes met Pepe de kikker, de cultus rond Carapils, heruitzendingen van F.C. De Kampioenen, de Buurtpolitiefilms, dat soort zaken.”

Ter conclusie: zijn er, naast het opdringen van de Vlaamse identiteit op de campus, nog zaken die zullen veranderen door het regeerakkoord? Ik denk aan bindende ijkingstesten en dergelijke.

“Bwah, da weet ik ni. Ik heb die dikke tekst ook ni gelezen, alle belangrijke zaken heb ik gelezen op HLN.be. Het enigste wat ik weet, is dat het regeerakkoord stelt dat onderwijs vanaf nu enkel nog het doel heeft haar specifieke versie van de Vlaamse identiteit binnen te lepelen bij studenten, omdat het begrip zelf eigenlijk heel vaag en open is. Hoe willen we namelijk dat de grote Vlaamse partijen nog electoraal succes boeken in de toekomst als iedereen zelf kan bepalen wat Vlaming zijn betekent en welke waarden eraan gekoppeld worden?”

Nu Zwanzer zich waagde aan een politiek getint artikel dat kritisch is tegenover Vlaanderen, heeft hij zich uit angst tijdelijk teruggetrokken in de Zuidoostelijke Oeral alwaar hij zich identificeert als een Samovaar. Indien u toch scheldtirades, verwensingen of doodsbedreigingen heeft kan u steeds een mailtje sturen naar haatmail@demoeial.be.

0 Comment