De eerste Latin America Day

Genieten van internationalisatie

Op donderdag elf oktober vond de Latin America Day plaats, een initiatief van de VUB om de aandacht te vestigen op de academische samenwerking met Latijns-Amerika. Het gaat dan zowel om de organisatie van internationale ervaringen voor studenten en academici als om projecten in het kader van internationalisation at home. Studenten konden donderdag volop genieten van de Centraal- en Zuid-Amerikaanse cultuur maar er was evenwel plaats voor een discussie over internationalisatiemogelijkheden in het Latijnse wereldblok, alsook voor een aangenaam networking event.

De feestelijke Latin America Day, die op elf oktober plaatsvond, is een initiatief van de VUB om de samenwerking met Zuid- en Centraal-Amerikaanse instellingen en de kansen die daaruit voortvloeien in de kijker te zetten. Zowel studenten als onderzoekers van de VUB en de ULB genieten de mogelijkheid om Latijns-Amerika te ontdekken en tegelijkertijd aan één van de verschillende plaatselijke instellingen te studeren of onderzoek te voeren. Studentenmobiliteit richting Brazilië, Colombia, Mexico, Bolivia en binnenkort misschien Argentinië hoeft niet langer een uitzondering te vormen, al kan het gebrek aan een centrale organisatie voor dergelijke uitwisselingen er nog toe leiden dat bepaalde studenten de stap maar moeilijk durven te zetten.

De Europese en de Latijns-Amerikaanse visies op het universiteitsgebeuren blijken verrassend dicht bij elkaar aan te leunen, vooral wat de koestering van diversiteit en de omarming van de sociale functie van universiteiten betreft.

Tegelijkertijd verrijken tal van Latijns-Amerikaanse studenten en onderzoekers ons Brusselse academische milieu. Ook hier lijken centralisatie en organisatie het pad naar de toekomst te markeren. Zo zouden er, aldus Emilie Flambeaux, lid van IRMO (International Relations and Mobility Office) en co-organisatrice van de Latin America Day, concrete plannen bestaan om, naar het voorbeeld van ASCOM, de vereniging voor Afrikaanse studenten, een vereniging voor Latijns-Amerikaanse studenten op te richten door een Colombiaanse PhD-student aan de VUB.

(Lees verder onder de foto)

Hoe ijverig er dus ook aan een nog sterkere samenwerking wordt gesmeed, voor de doorsnee student was de Latin America Day een ontspannend, prikkelend gebeuren met Latijnse eetwagens, waaiers, gevlochten hoeden en salsadans. Op de mini-infobeurs in de VUB-tent konden geïnteresseerden bij het standje van IRMO algemene informatie inwinnen over onder meer studentenmobiliteit om vervolgens weg te dromen bij standjes van de verscheidene landen die er hun troeven tentoonstelden.

Zakelijker was de paneldiscussie die in de namiddag plaatsvond. Hierbij werd vooral duidelijk hoezeer de Latijnse partners openstaan voor een diepgaande samenwerking met Europa. De Europese en de Latijns-Amerikaanse visies op het universiteitsgebeuren blijken dan ook verrassend dicht bij elkaar aan te leunen, vooral wat de koestering van diversiteit en de omarming van de sociale functie van universiteiten betreft. Verder heerst tussen Latijns-Amerikaanse en Europese academici doorgaans een sfeer van wederzijds respect. Die attitude maakt elke samenwerking des te vruchtbaarder. Europese onderzoekers in Latijns-Amerika nemen er bijvoorbeeld deel aan plaatsgebonden projecten en kunnen zo kennis putten uit de specifieke ervaring van lokale experten.

(Lees verder onder de foto)

Dat betekent echter niet dat de kruisbestuiving tussen onze wereldblokken volkomen evenwichtig verloopt. Professor dr. Lucas Melgaço merkte bijvoorbeeld op hoe Spaans- en Portugeestalige theorieën moeilijk ingang vinden in het West-Europese gedachtegoed, hoe goed ze er ook binnen zouden passen. De Zuid- en Centraal-Amerikaanse wetenschapswereld dreigt daardoor soms gereduceerd te worden tot een bron van empirische gegevens. Een andere kwestie is de financiering van samenwerkingsprogramma’s. In het verleden werd deze grotendeels door Europese voorzieningen geleverd. Bepaalde Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico zouden tegenwoordig echter perfect in staat zijn zelf initiatieven te financieren, wat de gelijkwaardigheid in de samenwerkingsverbanden alleen maar zou bekrachtigen. Een probleem is niettemin dat door de veranderende economische context, recent enkele oudere initiatieven onder druk komen te staan, wat uiteindelijk tot minder samenwerking in het algemeen kan leiden.

Dit en bepaalde wetgevingen, bijvoorbeeld de wetgeving in verband met de export van goederen, vormen reële problemen die de intensifiëring van onze samenwerking kunnen belemmeren. Toch is er reden genoeg voor optimisme. Dat de VUB, de ULB en Europa in Latijns-Amerika een enthousiaste internationaliseringspartner vinden blijkt alleen al uit het feit dat maar liefst achttien ambassades zich donderdag lieten vertegenwoordigen. Contacten konden gelegd worden op het fiesta latina waarmee de dag werd afgesloten. In de VUB-tent kon genoten worden van typisch Latijns-Amerikaanse hapjes, een combinatie van Latijnse en Westers-Latijnse muziek en een salsademonstratie in het licht van gekleurde spots. Even nog moesten de vertegenwoordigers van Encuentro, het net opgerichte Belgisch-Latijns-Amerikaanse netwerk, het feestgedruis overstemmen om hun initiatief voor te stellen. Encuentro tracht de Belgische academische wereld maar evenzeer geïnteresseerden van buitenaf kennis te laten maken met de geschiedenis, de cultuur maar ook met de socio-economische werkelijkheid van de Latijns-Amerikaanse wereld.

0 Comment