Oplevering bouwproject XY nogmaals uitgesteld

Intrek studenten pas voor volgend academiejaar

De soap rond de nieuwbouw XY kent voorlopig zijn seizoensfinale nog niet, zo schreef de Moeial nog in mei (link). Toen werd er een nieuwe datum geprikt voor de uiteindelijke aflevering van de gebouwen van het nieuwbouwproject XY maar ook deze streefdata zullen niet worden gehaald en de dag om rode lintjes te knippen wordt opnieuw verschoven. De VUB legt de oorzaak hiervoor voornamelijk bij de aannemer, deze heeft het dan weer over twistpunten met de universiteit.

Het begint erop te lijken dat de streefdoelen van het project vaker uitgesteld worden dan die van de gemiddelde masterstudent die zijn thesis schrijft.

Laten we beginnen bij het begin. In augustus 2014 werd de symbolische eerste steen gelegd van wat “binnenkort” het XY gebouwencomplex moet worden. Het project bestaat uit 7 onderdelen; gebouw X1 tot en met X5 worden studentenkamers en gebouw I en Y, ook wel de Kultuurtoren genoemd, bestaan onder meer uit een raadszaal, concertzaal, auditoria en het KultuurKaffee. In totaal zullen er 650 eenpersoons studentenkamers worden afgeleverd en 14 klaslokalen en auditoria. Hoewel volgens de initiële plannen de meeste gebouwen van het project reeds afgewerkt moesten zijn, wordt er tot op vandaag overal nog stevig gewerkt en werd nog geen enkel onderdeel van het hele project afgeleverd.

“September 2016, building X4 and X5 ready”

De website van de VUB (link) die een overzicht geeft van het nieuwbouwproject op de VUB campus in Etterbeek toont op het moment van schrijven een hypermoderne GIF die de verschillende fasen van de werken visualiseert en een opsomming van de verschillende streefdata die daarmee gepaard gaan. Fase 1 moest volgens de website afgeleverd worden in september 2016. “September 2016, buildings X4 and X5 ready (student houses)”, zo staat er te lezen. Gebouw Y en I waren volgens de website voorzien voor januari 2017 en studentenhuizen X1 en X2 moesten klaar zijn in september 2018. Gebouw X3 had blijkbaar slechts een fictief bestaan volgens de planning van website ‘VUB 2020’ want een streefdatum voor de aflevering van X3 wordt er niet vermeld. Nancy Musschebroeck, VUB projectleider van het project XY, zegt het vervelend te vinden dat die info nog steeds niet werd aangepast: “Deze planning was de oorspronkelijke fasering die in het lastenboek stond. Aan het begin van de werken is er onmiddellijk een herindeling gebeurd, maar ook die data werden dus niet gehaald. Ik vraag al maanden aan ‘infra’ om die info te verwijderen. Ik heb liever dat het weg is dan dat er iets fout staat, maar ik krijg geen antwoord dus heb ik het ook eens aan MARCOM (dienst marketing en communicatie van de VUB, n.v.d.r.) gevraagd.”

De streefdata die vermeld worden op de website werden niet gehaald. In een eerste ‘update’ werd er verwacht dat studenten zouden kunnen intrekken in het nieuwe kotencomplex in september 2017, maar ook die plannen werden in de koelkast gestoken. Op de open vergadering van de Studentenraad van dinsdag 9 mei 2017 werd meegedeeld dat de Willy Van Der Meeren-koten (de huidige campuskoten, n.v.d.r.) bewoond zouden blijven totdat de nieuwbouwkamers beschikbaar zijn. “We kunnen niet verwachten van studenten dat ze in een halve werf moeten wonen,” lichtte Ludo Reuter, hoofd van de Dienst Huisvesting, toen toe. De studenten zouden dan in februari 2018 tijdens de lesvrije week moeten verhuizen van de huidige Willy Van Der Meeren-koten naar de nieuwe koten in het XY gebouw.

“Het is een opeenstapeling van verschillende zaken, ook bij de aannemer, maar het besef is er niet.”

Nancy Musschebroeck, projectleider VUB

Studenten die een campuskot van de VUB kregen toegewezen voor dit academiejaar moesten bij hun huurovereenkomst een bijkomstig document tekenen waarin ze verklaarden bereid te zijn om mogelijks te verhuizen in de maand februari. Deze verhuis wordt dus opnieuw uitgesteld. Dat stond te lezen in een mail die verstuurd werd door de dienst Huisvesting van de VUB naar alle bewoners van de campuskoten. Daarin staat te lezen dat, door de huidige stand van de werken, studenten tijdens de blok- en examenperiode niet kunnen verhuizen en zodoende de intrek in de nieuwe koten uitgesteld wordt tot de start van academiejaar 2018-2019. Musschebroeck: “Toen de studenten hun huurovereenkomst tekenden in de maand mei van vorig academiejaar gingen we er nog vanuit dat de studenten dit academiejaar in de nieuwe XY-koten konden trekken. De studenten die toen hun contract getekend hebben wisten dat ze mógelijks moesten verhuizen, want zo stond het in het document: ‘mogelijke verhuis’. Het werd voorwaardelijk geformuleerd in het contract. Studenten weten met deze mail drie maand op voorhand dat de verhuis niet doorgaat.”

Dat de studenten langer in de huidige Willy Van Der Meeren-koten moeten vertoeven schijnt niet voor grote ophef te zorgen bij de studentenpopulatie. Hoofd Dienst Huisvesting, Ludo Reuter: “Ik heb nog geen negatieve feetback ontvangen van studenten, integendeel. Veel studenten zijn blij dat ze langer op de Willy Van Der Meren-koten kunnen blijven. De luxe die ze op de campus krijgen, vind je nergens terug.”

“We verschillen op veel punten van mening met de VUB. Er zijn twistpunten waar de opdracht begint en waar de verantwoordelijkheid eindigt.”

Werfleider aannemer Denys nv

Zowel Reuter als Musschebroeck zeggen dat het bijna zeker is dat de XY-koten in september 2018 bewoond kunnen worden, maar toch durven ze er beiden niet hun “hand voor in het vuur te steken” want “er kan altijd wel iets onvoorzien gebeuren”. Wat wel vaststaat is dat ze die volledige zekerheid wel nodig hebben in mei 2018, omdat de koten dan worden toegewezen volgens een vaste prioriteitenlijst van de dienst huisvesting en de hoorcolleges worden ingeroosterd in de beschikbare leslokalen. Op het moment dat de nieuwe koten afgeleverd worden, zullen er meer kamers beschikbaar zijn voor de VUB studenten. De 307 kamers van de huidige Willy Van Der Meeren-koten worden dan vervangen door 650 kamers in het XY complex.

De pot verwijt de ketel dat hij niet op tijd klaar geraakt

De voorziene gebouwen zullen volgens de vooruitzichten van de VUB te laat worden afgeleverd en daarom worden alle streefdata opnieuw opgeschoven. Het begint erop te lijken dat de streefdoelen van het project vaker uitgesteld worden dan die van de gemiddelde masterstudent die zijn thesis schrijft. Afhankelijk van wie er aan het woord is worden er verschillende redenen voor de laattijdige afwerking aangehaald. De VUB legt de verantwoordelijkheid veelal bij de aannemer en het studiebureau, maar geeft toe dat de VUB ook niet foutloos omgaat met het project. Musschebroeck: “Er zijn oorzaken bij de aannemer en bij het studiebureau. Het is gebeurd dat wij vroegen iets anders te doen en dat komt allemaal samen. Maar ik denk in hoofdzaak dat het probleem bij de aannemer ligt. Ik denk dat er bij zowel ontwerpers als uitvoerders gaten zijn.”

Een werfleider van het project en werknemer van aannemer Denys nv zegt dat de eerste gebouwen, studentenhomes X3 tot X5, waarschijnlijk opgeleverd zullen worden in de eerste maanden van 2018: “Eens de gebouwen worden afgeleverd door de aannemer zit ons werk erop. Maar dan moeten er nog zaken gebeuren die de VUB zelf moet doen zoals het inrichten van de koten, wifi voorzien, enzovoort. De VUB zal ook controles uitvoeren op de werf en dan is er nog een mogelijkheid om herstellingen door te voeren. Daarom zal waarschijnlijk de intrek van studenten in februari niet kunnen gegarandeerd worden.” De oorzaak van het herhaaldelijk uitstellen van de streefdata van het project heeft verschillende oorzaken, zo stelt hij: “We verschillen op veel punten van mening met de VUB. Er zijn twistpunten waar de opdracht begint en waar de verantwoordelijkheid eindigt, maar aan het eind van de dag hebben de aannemer en de VUB hetzelfde doel: het project zo snel en zo correct mogelijk afwerken.”

“Aan het eind van de dag hebben de aannemer en de VUB hetzelfde doel: het project zo snel en zo correct mogelijk afwerken.”

Werfleider aannemer Denys nv

Als er gevraagd wordt hoe de communicatie verloopt en of de VUB wel genoeg bij zijn beslissing blijft, antwoordt projectleider van de VUB Musschebroeck scherp: “De communicatie vanuit de werf is zelf niet altijd eenduidig. Er worden vergaderingen georganiseerd waar de juiste mensen niet bij zitten en dergelijke meer. Soms creëert de aannemer zelf verwarring door achteraf terug te komen op beslissingen die al vast lagen. Er zal wel eens een misverstand hebben plaatsgevonden waarbij de ene ‘zwart’ zei en de andere ‘grijs’ omdat de informatie via twee wegen wordt gevraagd, maar als je geen planning krijgt en ze komen je vragen hoe iets moet gebeuren, twee dagen op voorhand bij wijze van spreken, is dat dan een correcte werkwijze? Dan schort er toch iets aan de voorbereiding en de tijdige vraagstelling. Je moet in een context plaatsen. Het is geen zwart-wit verhaal en iedereen moet eerlijk in zijn schoenen staan. Het is een opeenstapeling van verschillende dingen, ook bij de aannemer, maar het besef is er niet. Wij vragen al weken hoe die oplevering zal gebeuren en daarop krijgen wij geen antwoord. Als wij bericht zouden krijgen dat binnen twee weken de gebouwen worden afgeleverd en de vraag wordt gesteld hoe dat zou moeten gebeuren, en we daar niet meteen op kunnen antwoorden, is dat dan een fout van de VUB?” Hoewel er duidelijk spanningen zijn tussen de verschillende partijen die het project uitvoeren, hoeft dit het verloop van het project niet tegen te werken. Musschebroeck: “De werking wordt hierdoor niet beïnvloed. Als we een vergadering hebben met de verschillende partijen heeft iedereen hetzelfde doel: het project zo snel en zo goed mogelijk afronden.

Te kleine douches, grote leefruimte

Naast het feit dat de data werden opgeschoven zijn er nog andere wijzigingen doorgevoerd in het project. Zo werden de studentenhomes na aanpassingen in het ontwerp verkleind, en dat brengt een complicatie met zich mee. Reuter: “Om verschillende redenen werd ervoor gekozen om het gebouw in zijn totaliteit te verkleinen. Dit is ietswat nadelig want hierdoor zijn de douchekamers kleiner uitgevallen. In de douchekamer staan douchecabines met een afmeting van 80x80cm, ik zeg altijd al lachend dat je geen buikomtrek mag hebben van meer dan 180 centimeter. Anderzijds hebben we er wel voor gekozen dat de gemeenschappelijke leefruimte van de units groot genoeg blijven, zodat je daar comfortabel kan vertoeven.”

Nadat de streefdata van het project al verschillende malen werd opgeschoven willen de verschillende partijen nu vooral het XY project zo snel mogelijk achter de rug hebben. Een concrete oorzaak voor het uitstelgedrag lijkt er niet te zijn en iedereen heeft er wel zijn eigen mening over. Eén ding is zeker, pas als alle gebouwen volledig zijn afgewerkt en in gebruik worden genomen kunnen we er zeker van zijn dat ze af zijn. Pas als dat verdomde rode lintje eindelijk kan worden doorgeknipt zullen alle partijen gerust kunnen slapen. Dat is als er bij eerste gebruik niet plots onverwachte complicaties optreden, waardoor men het knippen van dat lintje toch even zal moeten uitstellen.

0 Comment