St-V 2016 achter de schermen

Ter ere van Pierre Théodore Verhaegen trokken de studenten der vrije universiteiten op 18 november 2016 weer door de straten van Brussel. Het was de meest incidentloze en best beveiligde St-V in jaren. De Moeial besprak de voorbije editie met Arnaud Moeykens en Yessin Aattache, twee personen van het Brussels Studenten Genootschap (BSG) die erg dicht bij het evenement betrokken waren.

“Ik kreeg de indruk dat de stad terreurniveau 3 vooral gebruikte om ons strenge maatregelen op te kunnen leggen”

Yessin Aattache

Arnaud Moeykens is vice-voorzitter bij BSG en was verantwoordelijke voor St-V. Samen met het ACE, de ULB-tegenhanger van het BSG, heeft hij de voorbije editie georganiseerd en in goede banen geleid. Yessin Aattache maakte St-V mee vanachter een scherm in het commandocentrum, een samen met de politie en Visit-Brussels. Hij vormde het centrale punt voor alle communicatie van de kringen en stond in voor het oplossen van mogelijke problemen.

Plan Mayeur

Yessin, jij maakte St-V mee samen met de veiligheidsdiensten en de politie. Zijn er dit jaar ernstige problemen voorgevallen? 

Yessin: Ik kreeg van zowel de politie als het Rode Kruis te horen dat er dit jaar opvallend weinig incidenten hebben plaatsgevonden. Er waren slechts zeven kleine interventies van de veiligheidsdiensten, waarbij uiteindelijk niemand lang verzorgd moest worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er ook veel minder gedronken werd, daar de drankverdeling beperkt bleef tot de tenten op de Zavel en dat wat de studenten zelf meebrachten. Het viel mij op hoe weinig mensen dronken waren op het einde van de dag.

In het commandocentrum hadden we, op het hectische begin van de dag na, opvallend weinig te doen. Af en toe diende er een unit van de security gestuurd te worden naar wildplassers of moest de politie wat verwarde toeristen naar hun hotel begeleiden.

Het was dan ook één van de meest beveiligde edities in jaren. 

Yessin: De security was inderdaad overvloedig aanwezig. Het Plan Mayeur, dat veiligheidsnormen oplegt aan evenementen die in Brussel plaatsvinden, is immers nog steeds van kracht. Ik kreeg wel de indruk dat de stad terreurniveau 3 vooral gebruikte om ons strenge maatregelen op te kunnen leggen en ons in het oog te houden. Dat was ook waar enkele studenten op de Beurs tegen in opstand kwamen met hun Flour-Power protest. Anderzijds was het wel ironisch dat we ondanks alle maatregelen geen beelden konden krijgen van de Zavel, wegens een probleem aan de camera. De beveiliging was dus zeker niet waterdicht.

Op het einde van de dag werd er op de Beurs lustig met bloem gegooid door protesterende studenten. Hoe werd hier in het commandocentrum op gereageerd?

Yessin: Opvallend mild eigenlijk. In feite hebben ze het gebeuren amper opgemerkt, de camera’s op de Beurs waren namelijk aangedampt. Ze maakten er in ieder geval geen groot probleem van.

“De regels rond drankgebruik waren op voorhand duidelijk gecommuniceerd met VisitBrussels, De fout is dus al dan niet bewust vanuit VisitBrussels doorgegeven naar de security”

Arnaud Moeykens

Een St-V zonder bier

Bij aankomst van de studenten op de Zavel werden personen die eigen drank meehadden tegengehouden door de security, hoewel er gecommuniceerd was dat dit wel mocht. Wat was de oorzaak van dit misverstand? 

Moeykens: De regels rond drankgebruik waren op voorhand duidelijk gecommuniceerd met Visit-Brussels, die het evenement mee organiseerde en ook de security verzorgde. Alle eigen drank die de studenten meebrachten was toegelaten, op voorwaarde dat de limiet van 21% alcohol niet overschreden werd. De fout is dus al dan niet bewust vanuit Visit-Brussels doorgegeven naar de security. Toen de studenten aankwamen werd niemand met eigen drank doorgelaten. Ik wist van niets en de communicatie met de security verliep moeilijk.

Yessin: Er bestonden rond het gebruik van eigen drank enkele duidelijke regels die onderhandeld waren met de stad en ook duidelijk gecommuniceerd werden. Bij aankomst van de Marche (de tocht van VUB-studenten tussen de campus en de Zavel nvdr.) werd mij echter gemeld dat er zich problemen voordeden met de security, die niemand met eigen drank toelieten op de Zavel. Dit vond ik op zich al gevaarlijk; de studenten begonnen hun eigen drank nog snel op te drinken om binnen te kunnen geraken. In het commandocentrum ontstond chaos. De security hield vol dat dit zo met hen gecommuniceerd was. Na overleg besloot André, de verantwoordelijke van Visit-Brussels, om alvast toe te laten dat studenten eigen water mee naar binnen brachten, zodat ze de bierconsumptie konden afwisselen. Het kwam er toen op neer dat St-V gelijkgesteld werd met een gewoon evenement, zoals bijvoorbeeld Brussel Brost. Hiermee gingen we niet akkoord. Uiteindelijk werd het probleem rond 13 uur toch verholpen en konden alle eigen dranken die binnen de regels vielen mee op de Zavel.

Ik kreeg ook melding van een ander drank gerelateerd incident toen het bericht binnenliep dat er op de zavel naast bier ook Alfredo verkocht werd aan de studenten. De politie deed aanvankelijk moeilijk maar uiteindelijk konden we ze toch overtuigen dat deze drank nog binnen de toegelaten alcoholliemiet valt, zeker in verdunde vorm.

Geen taal, geen vrijheid

Hoe verliep de communicatie? 

Moeykens: De communicatie met de security verliep vrij slecht. Ik kon ze vaak niet bereiken en communicatie naar hen toe moest steeds via Visit-Brussels verlopen. Zo ontstonden er onvermijdelijk misverstanden. Ik werd op een gegeven moment zelfs buitengesloten omdat de security me niet meer binnenliet. Zij hadden blijkbaar de order gekregen niemand meer binnen te laten. Dergelijke beslissingen zijn buiten ons om genomen. Het incident met de drank aan de ingang is daar een duidelijk voorbeeld van.

Yessin: Ook in het commandocentrum verliep de communicatie slecht. Vooral taal bleek een probleem. Ik vind het voor een tweetalig evenement ontoelaatbaar dat de security geen Nederlands spreekt en dat ook de communicatieverantwoordelijke het Nederlands niet machtig was. Bovendien had deze persoon geen ervaring met St-V waardoor hij constant van alles op de hoogte gebracht moest te worden.

Een ander probleem was dat de communicatie nodeloos ingewikkeld gemaakt werd. De politie communiceerde met Visit-Brussels, die moest communiceren met mij en ik moest dan berichtten aan de kringen. Dit alles terwijl iedereen in dezelfde ruimte zat. Uiteindelijk begon de politie alles toch rechtstreeks aan mij door te geven.

“Het grondplan van de Zavel dat door VisitBrussels gemaakt werd, was zo onduidelijk dat zelfs de militairen en de politie er niet aan uit konden”

Yessin Aattache

Adieu VisitBrussels

Wat zouden jullie naar de volgende editie toe graag zien veranderen? 

Moeykens: Minder beveiliging in ieder geval. We hebben de maatregelen waartoe circulaire jambon ons verplichtte redelijk onderschat. De overmatige beveiliging was niet enkel lastig voor de studenten, maar nam ook een grote hap uit ons budget. Hierdoor konden we ook niets meer organiseren op de Beurs waardoor St-V dit jaar beperkter was dan gehoopt. Hopelijk kunnen we de volgende edities meer tijd doorbrengen op de beurs en minder op de zavel.

Yessin: Gelukkig is het plan Mayeur naar alle waarschijnlijkheid over zes maanden afgelopen en kan de security achterwege gelaten worden in de volgende editie. Dan zal er ook meer budget zijn voor een uitgebreidere St-V.

Moeykens: Verder zouden we naar volgend jaar toe ook graag de samenwerking met VisitBrussels stopzetten. De laatste jaren deden de meeste problemen zich voor bij deze instantie. Ook deze editie was dat niet anders. Bij het opzetten van het feestdorp op de Zavel waren er problemen met de positionering van de tenten en de toiletten. Ook het grondplan van de Zavel dat door Visit-Brussels gemaakt werd, was zo onduidelijk dat zelfs de militairen en de politie er niet aan uit konden. Zowel BSG, VUB als ACE zien het nu zitten om de samenwerking met Visit-Brussels stop te zetten. Ook de ULB volgt hen hierin. Burgemeester Mayeur heeft laten weten dat hij, gezien de grote tegenstand, de samenwerking tussen Visit-Brussels en St-V, indien nodig, wel wil laten vallen.

Volgende editie met vrachtwagens? 

Moeykens: De vrachtwagens werden achterwege gelaten omdat dit de vorige, onofficiële St-V ook het geval was. We hebben tijdens de open vergadering van vorig jaar hierover veel positieve reacties gehad. Aanvankelijk dachten we ze geleidelijk aan af te bouwen, maar uiteindelijk hebben we ze helemaal achterwege gelaten. Het nadeel is natuurlijk wel dat de opbouw en afbraak nu wat omslachtiger is.

Het lijkt me ook een goed idee moesten de kringen uit eigen initiatief een gedecoreerde kar/ gocart of bakfiets voorzien, zoals de kring Bierkultuur reeds dit jaar gedaan heeft. Ik vind namelijk dat de studentenverenigingen zelf meer werk moeten maken van de decoratie en inkleding van St-V. Op 29 november volgt in ieder geval een open vergadering waar alles uitgebreid besproken zal worden met de kringen.

Yessin: Ik vind dat we ondanks de moeilijkheden die Plan Mayeur met zich meebracht toch een goede editie achter de rug hebben. In de toekomst zal dit dus enkel kunnen verbeteren. Wat er de volgende editie nog zal veranderen zal moeten blijken uit de open vergadering die volgt, waarbij deze editie uitgebreid besproken zal worden. Daar zal ook blijken of het huidige concept, zonder vrachtwagens, al dan niet wordt aangepast.

Het idee om van St-V cultureel erfgoed te maken werd laatst weer opgerakeld. 

Moeykens: Dat valt uiteraard enkel toe te juichen. Belangrijk is wel dat vooral het basisconcept van St-V behouden blijft. Het moet namelijk vooral een dynamische optocht blijven en niet elke editie moet hetzelfde zijn. St-V is doorheen de jaren al veel veranderd en dat moet in de toekomst ook mogelijk blijven.

“Op de open vergadering op 29 oktober zal besproken worden met de kringen of het huidige concept (zonder vrachtwagens) al dan niet verder uitgewerkt wordt”

Arnaud Moeykens

0 Comment