VUB weert zelfplagiaat

De definitie van plagiaat zoals beschreven in artikel 118 van het Onderwijs­ en examenreglement (OER) zal vanaf volgend academiejaar wijzigen. Zo zal voor het eerst melding worden gemaakt van autoplagiaat.

Autoplagiaat is, net zoals bijvoorbeeld spieken op een examen, een onregelmatigheid.Je pleegt autoplagiaat als je delen van een vorige paper of taak rechtstreeks overneemt in een volgende, zonder te verwijzen naar je eigen werk. Het is dus niet toegestaan dezelfde paper in te dienen voor meerdere opleidingsonderdelen.

Hiervoor wordt dezelfde strafmaat als voor regulier plagiaat gebruikt. Elke student krijgt het recht zijn aanklacht in te kijken, al wil de universiteit vermijden dat de student de desbetreffende stukken gewoon aanpast. “Het moet echt een werk van de student zijn, niet een samenraapsel van andere werken”, zegt juridisch adviseur Stephanie Van den Broeck.

Plagiaat op maat

Er zal altijd rekening gehouden worden met de aard en omvang van het plagiaat, de intentie van de student om bedrog te plegen en de ervaring van de student bij de strafbepaling. Als er sprake is van recidive, speelt dit uiteraard ook mee. Al betekent het niet dat als je per ongeluk plagieert je geen straf riskeert. Van den Broeck: “Van een masterstudent wordt verwacht dat die al heel wat taken en een bachelorproef heeft geschreven en dus weet hoe het systeem in elkaar zit.” Ook de termijn waarbinnen een student beroep kan indienen bij de voorzitter van de betrokken beroepsinstantie wordt verlengd. Net zoals bij het in beroep gaan tegen examenresultaten krijgen studenten zeven dagen de tijd vanaf kennisgeving van de beslissing.

“Het moet echt een werk van de student zijn, niet een samenraapsel van andere werken.”

Stephanie Van den Broeck.

Dit is gebaseerd op een mogelijke decreetswijziging. Enkel indien deze goedgekeurd wordt zullen de veranderingen in het OER, ten vroegste volgend academiejaar, van kracht gaan. De gepaste straf wordt tot nu toe enkel bepaald door de decaan, vanaf volgend academiejaar zal op vraag van de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen ook de vicedecaan een uitspraak kunnen doen.

ES Koploper

Wel dient te worden vermeld dat het aantal overtreders van deze regelgeving beperkt is. In de faculteiten Letteren en Wijsgebeerte en Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie schommelen de aantallen rond de één à twee studenten. Bij Geneeskunde en Farmacie werden vorig jaar slechts drie studenten betrapt. Bij alle faculteiten is er echter een duidelijke stijging te merken sinds 2012. De faculteit ES controleert het meeste op vormen van plagiaat en lijkt er daardoor ook het meest mee te kampen: vorig jaren werden er 34 gevallen van plagiaat bij masterproeven ontdekt.
Maar ES is niet enkel in negatieve zin een koploper. Zij werken al sinds 2010 met Turnitin, een programma dat elke zin die is overgenomen uit een ander werk zonder referentie detecteert. Dit in tegenstelling tot faculteiten LW, LK en GF, die dat pas sinds academiejaar 2013-2014 doen. Ook is ES de enige faculteit die elke taak door de software haalt. Zo haalt LK enkel masterproeven door de scanner terwijl geneeskunde- en farmaciestudenten zowel bij bachelor- en masterproeven als papers voor Werkvormen en Praktische Oefeningen (WPO) moeten uitkijken.

0 Comment