Haar in de boter tussen rechtenfaculteit en CaLi-team

De deliberaties van de eerste zittijd van vorig academiejaar hebben heel wat stof doen opwaaien. Een evaluatierapport van CaLi-verantwoordelijke Viviane Jonckers, tevens vicerector Studentenbeleid, en Ragnhild Van Der Straeten heeft de verschillende data- en IT-problemen opgelijst. Het rapport, dat uitkwam in augustus, was scherp voor de faculteit Rechten.

Van alle faculteiten leek de rechtenfaculteit het meest te lijden onder de problemen. Proclamaties moesten zelfs wor-den uitgesteld. “Wij hebben wij geen volledig zicht op wat zich daar allemaal heeft afgespeeld”, zo stelt het rapport. “Wij hebben weet van foute cijfers voor één specifiek vak waarvoor de correcte cijferlijst pas laat vrijdag is doorgestuurd (terwijl de deliberatie op donderdag had moeten doorgaan) en ook van een boel ontbrekende cijfers op externe vakken. Het is nodig dat specifiek voor deze faculteit een apart rapport wordt gemaakt op initiatief van de faculteit zelf.”

Vingerwijzingen voor ‘systeem’

Voorts neemt het rapport de communicatie van de faculteit op de korrel: “Het Studentenadministratiecentrum (SAC) en IT hebben het niet geapprecieerd dat in de communicatie van de faculteit naar haar studenten en naar de universitaire gemeenschap in het alge-meen systematisch ‘het systeem’ met de vinger werd gewezen daar waar wij vermoeden dat het dataproblemen zijn geweest die aan de oorsprong liggen van alle perikelen.” Dataproblemen die, met andere woor-den, de verantwoordelijkheid zijn van de faculteit.

Wilfried Rauws, decaan van de faculteit, erkent de incorrecte cijferlijst die doorgestuurd is door een professor: “Misschien is dat toe te schrijven aan een gebrek aan ervaring met CaLi en het relatief ingewikkelde systeem. Blijkbaar konden die punten niet via de gebruikelijke excel worden aangepast en dienden de aanpassingen manueel te worden ingebracht, wat bij benadering 16 manuren heeft gekost, zodanig dat pas laat op vrijdag de cijfers konden worden doorgestuurd.”

Rauws situeert ook het probleem met het extern studiedeel: “Elke rechtenstudent moet een vak aan de ULB volgen. Bij de evaluatie van de deliberaties door de faculteiten is reeds opgemerkt dat er geen query bestaat via dewelke in één bewerking alle studenten kunnen worden gedetecteerd die zijn inge- schreven voor een extern studiedeel, ongeacht het aantal studiepunten ervan, zodat de punten van het vervangende studieopleidingsonderdeel tijdig kunnen worden opgevraagd.” Dat euvel is doorgegeven aan het SAC.

Vermoedens

Verder is Rauws het niet eens met de suggestie dat facultaire dataproblemen aan de basis liggen: “Mijn inziens is dat vermoeden onterecht. Onze faculteit is al in februari 2014 begonnen met al de curricula van alle studenten te controleren en te vergelijken met het vroegere OMA/OPA-curriculum. Reeds vanaf februari 2014 werden verschillende tickets gelogd om de problemen te melden.” Rauws vervolgt: “Ik heb persoonlijk ook wel wat vermoedens te schetsen, die waard zijn wat ze waard zijn. Het CaLi-systeem kon de min of meer gelijktijdige verwerking van de gegevens van meerdere (grote) faculteiten niet aan. Kortom: er lijkt me wat te hebben geschort aan de capaciteit van het systeem.”

Vicerector Jonckers wenste niet te reageren op de uitleg van decaan Rauws. Het specifieke rapport over de rechtenopleiding zou ook nog niet klaar zijn.

Zowel het rapport als decaan Rauws delen overigens de mening dat de deliberaties van de tweede zittijd veel beter zijn verlopen.

0 Comment