Kroniek van een aangekondigde protestactie

We schrijven eind november. Op de laatste Stuvoraad van het semester wordt er beslist om het prioriteitenbeleid danig om te vormen. Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van aanvragers: nieuwe studenten die een kamer aanvragen, VUB-studenten die voor het eerst een kamer aanvragen en heraanvragers. Dit vormt meteen ook de nieuwe rangorde voor het toewijzen van de koten.

De deadline voor een aanvraag werd op 1 mei vastgelegd, waarna er door de vereenvoudigde procedure een snelle beslissing genomen kan worden. Midden juni weet iedereen waar hij aan toe is. Een borgsom van 100 euro moet vermijden dat nieuwe studenten uiteindelijk toch niet in hun kot intrekken. Aan dat laatste punt wordt er door de studentenvertegenwoordigers uit de faculteit Geneeskunde en Farmacie nog een amendement toegevoegd. De studenten die buizen op het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde krijgen hun borgsom terugbetaald.

Kleine duimpjes

Nadat de Stuvoraad het voorstel unaniem goedkeurde, werd de informatie al snel op de website van de VUB geplaatst. Een nieuwsbericht kwam er aanvankelijk niet. De passage leek in eerste instantie onopgemerkt voorbij te gaan. Het nieuws bereikte echter het grote publiek bij het uitkomen van De Moeial. Vervolgens vormden de sociale media een katalysator voor een opkomend protest. Het duurde niet lang vooraleer er een protestpagina op Facebook werd opgericht, die vervolgens al snel de grens van de 1000 duimpjes overschreed. Duim omhoog voor het protest, duim omlaag voor het nieuwe prioriteitenbeleid.

Het debat werd echter ook meer inhoudelijk gevoerd. Toegegeven: soms met veel getier over en weer, maar ook met inhoudelijke argumenten. De ene kant (duim omlaag voor het prioriteitenbeleid) wees op de financiële gevolgen voor de armere studenten, het tekort aan koten op de privémarkt, de enorme pendeltijd voor zij die in de uithoeken van het land wonen, het potentieel negatief effect voor de generatiestudenten die pas in de zomer beslissen om op kot te gaan, het feit dat de regeling inadequaat zou zijn voor de Campus Jette, de plotse inwerkingtreding van het beleid zonder overgangsregeling.

De andere kant (duim omhoog) stelde dat de huurtoelagen losstaan van het prioriteitenbeleid, veel van de aangehaalde argumenten ook opgaan voor studenten die niet op kot konden in hun eerste jaar aan de VUB, het feit dat pendeltijd en afstand tot de VUB niet gelijkgesteld kunnen worden, de noodzaak voor een vereenvoudigde procedure voor een snelle afhandeling van aanvragen en aandacht voor Erasmusstudenten in de nieuwe regeling. Het blijft echter de vraag of het debat ook constructief genoemd mag worden. De studenten en dienst Huisvesting zouden eind januari nogmaals samenzitten om over het dossier te spreken. De uitkomst van dit gesprek werd echter niet gecommuniceerd en heeft in ieder geval weinig tot niets aan de regeling veranderd.

In de luwte

Het begin van het tweede semester luidde een periode van luwte van het protest in. Wijzigingen aan het huurtoelagebeleid en de beslissing tot het vrijhouden van een contingent van 10 kamers op de Campus Jette voor de generatiestudenten geneeskunde werden nauwelijks gecontesteerd. Een nieuwe impuls voor het protest kwam er aan het einde van het tweede semester. De motor was de – weliswaar verwachte – mededeling van de Stuvoraad: zij die al drie jaar of langer op een kot van de VUB verbleven, zouden zich het best op de privémarkt richten. Voor zij die al twee jaar van een VUB-kot konden genieten, is het vooralsnog afwachten geblazen. In Jette ziet de prognose er iets positiever uit voor de heraanvragers, maar ook daar zijn er studenten die nog steeds in spanning wachten of ze hun kot kunnen behouden.

De mededeling van de Stuvoraad leidde tot enkele losse ideeën op de protestpagina van Facebook om een real life protestactie op poten te zetten. Odrade Gondry kwam met het ludieke idee op de proppen om op de beide campussen de tenten op te zetten om het nieuwe kotenbeleid alsook het gebrek aan koten aan te kaarten. Ze organiseerde het evenement “Camping Campus”, dat virtueel al snel een ongekend succes werd.

Opnieuw bleken de sociale media enorm krachtig: momenteel geven meer dan 500 gebruikers van Facebook aan om hun tent op te zetten op 30 juni. Het succes was allerminst verwacht. Odrade Gondry vertelt: “Het idee ontstond eigenlijk in het café Tempus op de Jetse campus. Al lachend besloten we met een paar vriendinnen dat het wel leuk zou zijn om als protest tegen het kotenbeleid de tenten op te zetten op de campus. We maakten het evenement op Facebook aan en nodigden enkele vrienden uit. Toen ik later keek, bleken er echter al honderden mensen te zijn uitgenodigd. Hierdoor was ik zelf ook een beetje overdonderd.”

De keerzijde van de medaille

Aanvankelijk richtte het evenement zijn pijlen op het nieuwe prioriteitenbeleid, maar al gauw werd het protest op aanraden van enkele leden van de Stuvoraad opengetrokken naar de gehele huisvestingsproblematiek in Brussel. Dit was zeker niet naar de zin van iedereen. Voor sommigen voelde het aan alsof de actie gekaapt werd door de Stuvoraad om de aandacht van het gewijzigde huisvestingsbeleid af te leiden. Op de Facebookpagina van het evenement woedden hierover verschillende discussies. Ook de aankondiging van de VUB zelf, als zou het louter om een actie tegen het nijpende tekort aan studentenkoten gaan, werd allerminst op gejuich onthaald. Op de Facebookpagina valt momenteel te lezen dat de actie zich expliciet richt tegen het nieuwe VUB-beleid.

Men klaagt onder meer het huidige kotenbeleid, het gebrek aan communicatie en debat aangaande het hele dossier en het gebrek aan een overgangsregeling aan. Odrade wil graag een genuanceerd standpunt bewaren: “Gezien de omvang van het probleem werd besloten het evenement groter te maken en ook het algemene kotentekort aan te kaarten. De tekst die daarover werd geschreven vermeldde echter niet langer het basisidee, namelijk het nieuwe kotenbeleid, en daar kwamen veel negatieve reacties op. Ik vind het belangrijk om beide aspecten te belichten. Als we er dan niet in slagen om de huidige regeling te veranderen, dan hebben we tenminste de brede problematiek aangekaart.”

In de marge van deze ontwikkelingen werd ondertussen de deadline om de studenten te informeren of ze al dan niet hun kot behouden, 15 juni 2014, niet gehaald. De studenten werden geïnformeerd dat vanwege technische problemen de toewijzings- en wachtlijstbrieven voor alle studenten die een kamer hebben aangevraagd voor het volgende academiejaar later zouden worden verstuurd. In de week van 23 juni belandden de brieven wel in de brievenbus bij de studenten. Contradictorisch is wel dat studenten op de wachtlijst kunnen opteren om af te wachten of er een kot vrijkomt. Anderzijds dient men door deze keuze in principe wel voor twaalf maanden te huren. Studenten die volgend jaar niet meer op een VUB-kot zullen verblijven, kunnen slechts voor tien maanden huren indien ze uiterlijk op 18 juli 2014 hun sleutel afgeven. Het principe van de wachtlijst lijkt op die manier geen ideaal systeem.

0 Comment