Vijf beweringen over prioriteitenbeleid VUB-koten gecontroleerd

Grote paniek onder kotstudenten met een VUB-kamer. De universiteit start vanaf volgend academiejaar met een nieuw prioriteitenbeleid bij de toewijzing van de studentenkamers in eigen beheer. Dat kersverse toewijzingsbeleid kon op heel wat tegenstand rekenen van de huidige bewoners, die hun VUB-kamer vrezen te verliezen.

Na de publicatie van het artikel in De Moeial ontstond er grote onrust onder VUB-studenten. In een mum van tijd stampten studenten een protestpagina op Facebook uit de grond. ‘Ik ben tegen het nieuwe prioriteitenbeleid van de koten van de VUB’, zoals de pagina heet, heeft sindsdien al ruim 1000 likes vergaard. Via deze pagina, maar ook op de website van De Moeial, Twitter en andere kanalen drukken studenten voor het meerendeel hun verontwaardiging uit. Het VUB-infopunt, de dienst Huisvesting en de Stuvoraad konden bovendien rekenen op een stroom aan e-mails en telefoontjes.

Er zijn echter ook veel onduidelijkheden ontstaan. Om de gemoederen te bedaren stuurde Studentenbeleid een e-mail naar alle bewoners. Ook op de portaalsite my.vub werd een toelichting gepubliceerd. Wat is er nu juist gebeurd? De Moeialredactie controleerde enkele beweringen.

1. “De VUB laat dit nieuws bewust op de studenten los vlak voor de examens”

Belangrijke dossiers vlak voor of tijdens examenperiodes behandelen, een gekende valsstrik binnen de studentenvertegenwoordiging. Studenten kunnen in zo’n periode maar moeilijk reageren. Het huisvestingsdossier lag echter in november voor op de Stuvoraad. De vergadering waarop de beslissing genomen werd, vond plaats op 28 november; de voorlaatste Stuvoraad van het semester.

Op 3 december zette het infopunt alle informatie over het nieuwe toewijzingsbeleid online, zonder er een nieuwsbericht of andere communicatie aan te wijden. Dat gebeurde later pas. De Moeial baseerde zich voor het artikel dan ook deels op de informatie op de VUB-website.

Op 16 december publiceerde de VUB een nieuwsbericht op my.vub. Onder de kop Nieuwsflash van de Studenten- en Stuvoraad stond de beslissing over het prioriteitenbeleid vermeld met een link naar de pagina waarop het toewijzingsbeleid uitgelegd staat. Het nieuws bleef echter onopgemerkt bij de brede studentengemeenschap, totdat het studentenblad De Moeial de laatste editie uitbracht. Dat gebeurde in de laatste lesweek, op 17 december.

De informatie was dus eerder beschikbaar dan de laatste lesweek. Door het uitblijven van een explicite communicatie over de verandering, waren veel studenten pas echt op de hoogte toen zij het artikel lazen in De Moeial. De wroeging van de studenten lijkt op dit punt dus niet geheel onterecht.

2. “Arme studenten voor wie een privékot te duur is vallen door het nieuwe beleid buiten de boot”

De VUB houdt in de beoordeling van aanvragen geen rekening met de economische situatie van studenten. De universiteit verhuurt kamers onder de marktconforme huurprijzen. Een VUB-kot zal dus bijna altijd goedkoper uitvallen dan een privékot. Zeker omdat de VUB geen internetlimiet hanteert en de energie bij de huurprijs inrekent.

Uit informatie van de VUB leren we dat de huurprijs van een eenpersoons VUB-kot 291,28 euro bedraagt. De gemiddelde prijs op de private kotenmarkt is 350 euro. De kamers in U-residence behoren niet tot het VUB-patrimonium, maar worden beheerd door privépartner L.I.F.E. Daar kost een eenpersoonskamer 450 euro.

Als we van de gemiddelde privéprijs uitgaan is het prijsverschil een kleine 60 euro. Dat kan een flinke aanslag op het maandbudget zijn voor de minder vermogende student. Studenten die recht hebben op een huurtoelage zullen echter niet helemaal aan hun lot worden overgelaten. Door een minder recente beleidswijziging die dateert van februari 2012 beoordeelt de Sociale Dienst de situatie van elke student nu afzonderlijk. Per geval zal men daar dus bekijken hoe hoog de huurtoelage moet zijn. Wat de implicaties daarvan zullen zijn op de begroting van de dienst is nog onbekend.

3. “De beslissing is slechts met een nipte meerderheid aanvaard door de Stuvoraad”

Bij sommige studenten heerst de overtuiging dat de Stuvoraad de beleidswijziging slechts met een kleine meerderheid goedkeurde. Dat impliceert al dat er ter zitting een stemming gehouden werd. Dat is echter niet gebeurd. Het nieuwe prioriteitenbeleid is zodoende unaniem goedgekeurd door de studentenvertegenwoordigers.

4. “De Stuvoraad heeft niet adequaat gereageerd. De studenten hebben amper bezwaren geuit”

Waar volgens sommigen de Stuvoraad het intern oneens was, beweren andere studenten juist het tegendeel. De Stuvoraad zou niet stilgestaan hebben bij de gevolgen en zonder al te veel discussie voor de nieuwe regeling gestemd hebben.

De studentenvertegenwoordigers reageerden op bepaalde punten dan wel positief, op andere vlakken waren ze zeer kritisch. De bezorgdheid over de toekomst van de huidige kotbewoners is eveneens geuit. Het diensthoofd van Studentenbeleid, Els Robbrecht, gaf toelichting en verduidelijkte dat de VUB geen golf van aanvragen verwacht op 1 mei. De dienst Huisvesting rekent er dan ook niet op dat studenten massaal hun kamer gaan verliezen. Zeker is dat echter pas op 1 mei, de dag van de deadline voor aanvragen.

De studentenvertegenwoordigers uit de faculteit Geneeskunde en Farmacie (GF) voegden zelfs nog een amendement toe aan het beleid. Zij eisten dat deelnemers aan het toelatingsexamen de 100 euro, die studenten moeten betalen om een kot te laten vasthouden, moeten kunnen terugkrijgen als ze niet slagen voor de toelatingsproef. De Stuvoraad keurde het huisvestingsbeleid unaniem goed – evenals het amendement van GF – maar niet zonder discussie.

5. “De Stuvoraad heeft slechts adviesrecht over huisvestingsbeleid”

Huisvestingsbeleid is een beleidsterrein dat wel valt onder de bevoegdheid van de Stuvoraad. Die raad bestaat aan de VUB enkel uit studenten. Zij hebben het beslissingsrecht en kunnen onder andere beslissingen omtrent studentenhuisvesting van de universiteit goed- of afkeuren. Het vergaderverslag maakt consequent melding van beslissingen en specifieert of het gaat over een goedkeuring, een advies of een aktename. Bij het punt over het prioriteitenbeleid gaat het duidelijk om een goedkeuring. Dat gaat verder dan het slechts verlenen van een positief of negatief advies.

0 Comment