Internationale studentenvertegenwoordiging komt moeilijk van de grond

Buitenlandse studenten zijn traditioneel slecht vertegenwoordigd in de Studentenraad. De taalbarrière en hun vaak korte verblijf maakte het de facto onmogelijk om in de Studentenraad verkozen te worden. Om dat euvel te verhelpen richtte het International Relations and Mobility Office (IRMO) in 2012 het International Student Platform (ISP) op. Dit orgaan zou als adviesorgaan moeten dienen voor de Studentenraad. Het systeem komt echter maar moeilijk op gang.

Maaike Jakobsen, medewerkster bij IRMO en bezielster van het ISP, legt uit: “Het probleem dat zich voordeed en tegelijk ook de reden voor het opzetten van het ISP, is dat internationale studenten moeilijk toegang kunnen krijgen tot de Studentenraad vanwege de taalbarrière. Decretaal moet de Stuvo- en de Studentenraad in het Nederlands vergaderen. Dat sluit de deelname van internationale studenten grotendeels uit, met uitzondering van Nederlanders en enkele Duitsers die het Nederlands voldoende beheersen.”

Internationale studenten maken een kwart uit van de totale studentenpopulatie aan de VUB. Om deze groep toch een stem te geven werd in maart 2012 de oprichting van het ISP meegedeeld aan de Studentenraad. Na de selectie van de eerste kandidaten bleek al snel dat de Studentenraad geen vragen richtte aan het nieuwbakken adviesorgaan, ondanks de herhaalde vraag van Jakobsen. “Om het orgaan dan toch enige functie te geven, zijn we bij IRMO zelf vragen beginnen voor te leggen. We vroegen de studenten om ons te adviseren over onder andere huisvesting, het contact tussen Vlaamse en internationale studenten, de werking van het buddy-systeem, de problemen met U-residence en een internationale alumniwerking”, aldus Jakobsen.

De Studentenraad blijkt slechts één keer advies te hebben ingewonnen bij de internationale studenten. Dat gebeurde na de dropboxactie, waarbij studenten zelf voorstellen konden indienen bij de Studentenraad. Naar aanleiding van een inzending van een internationale student klopte de studentenvertegenwoordiging aan bij het ISP. Jakobsen: “Het voornaamste probleem is dat het ISP zijn bedoelde functie momenteel niet kan waarmaken. Dit heeft enerzijds inderdaad te maken met het feit dat de onderwerpen en documenten van de studentenraad pas een week voor de vergadering bekend zijn bij alle genodigden. Hierdoor is er weinig tijd om de leden van het ISP bij elkaar te krijgen en om een advies te formuleren. Anderzijds denk ik ook niet dat de Studentenraad, voor wie de onderwerpen iets eerder bekend is, meteen de reflex heeft om vragen voor te leggen aan het ISP. Het is dan ook de vraag of het wel nuttig is om het ISP te behouden in de huidige vorm als het zijn bedoelde functie niet kan waarmaken.”

Studentenraadsvoorzitter Reinert Roux bevestigt dat het ISP de agenda een week voor de vergadering krijgt. “Net als iedereen heeft het ISP dan een week de tijd om samen te komen en het nodige te bespreken.” Dat het voor internationale studenten niet altijd makkelijk is om de weg naar de vertegenwoordiging te vinden, erkent hij: “Er is inderdaad een probleem als het aankomt op de rechtstreekse vertegenwoordiging van internationale studenten, zoals dat ook voor werkstudenten het geval is. Echter, de internationale studenten die langer dan een jaar aan de VUB studeren kunnen zich, net als iedereen, kandidaat stellen voor de studentenverkiezingen. Het lijkt me het beste voor internationale studenten die hier maar kort verblijven om vertegenwoordigd te worden door de buitenlandse studenten die een paar jaar aan de VUB blijven. Zij weten immers beter hoe het er hier aan toe gaat.”

Roux laat weten dat de Studentenraad eraan denkt om het ISP in samenwerking met IRMO in het tweede semester te evalueren. Bij de oprichting was immers een evaluatie door de Studentenraad inbegrepen, dat blijkt ook uit de vergaderverslagen.

Ondanks het feit dat het ISP momenteel niet al te veel leden heeft, heeft Jakobsen hoop op een draaiend adviesorgaan in het tweede semester: “Ik stel me echter wel de vraag hoeveel nut dat zou hebben als we geen onderwerpen krijgen aangeleverd.”

Een oplossing dan. Jakobsen ziet zelf heil in een toelating voor buitenlandse doctoraatsstudenten die hier langer verblijven en zich het Nederlands kunnen eigen maken om zich kandidaat te stellen voor de studentenverkiezingen. Roux is niet zonder meer tegen dat voorstel: “Dat is misschien een mogelijkheid, maar daarvoor zouden we het eerst kiesreglement van de Studentenraad moeten veranderen.”

0 Comment