VUB blundert in nieuw onderwijs- en examenreglement

In het onderwijs- en examenreglement (OER) van vorig academiejaar staat er nog veilig: “Een student heeft voor ieder opleidingsonderdeel waarvoor hij is ingeschreven recht op twee examenkansen, voor zover hij na de eerste examenkans nog geen creditbewijs behaalde.” Bij de opmaak van het huidige OER is die bijzin weggevallen. Volgens de letter van het reglement hebben studenten nu dus gewoon twee examenkansen, punt. Herkansen voor een vak waarvoor je geslaagd bent, zou dus mogelijk kunnen zijn.

Stephanie Van den Broeck, juridisch adviseur bij de dienst Onderwijsbeleid, bevestigt: “Het gaat inderdaad om een materiële vergissing. Aangezien het Onderwijs- en examenreglement intussen in de huidige vorm reeds goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur, kunnen we dit voorlopig niet meer wijzigen.”

Die materiële vergissing zou de studenten niet slecht uitkomen. Vorig academiejaar adviseerde de Studentenraad het huidige OER nog negatief, precies omwille van de kwestie rond de tweede examenkans. De studentenvertegenwoordiging pleitte toen voor de procedure die geldt aan de KU Leuven. Als een student daar zijn resultaat wil opkrikken, behoudt hij zijn oorspronkelijke uitslag wanneer hij buist in tweede zit. Slaagt hij wel, maar met een slechter resultaat dan in eerste zit, dan zal toch het resultaat van de herkansing meetellen.

De VUB wilde wel een regeling uitwerken om studenten onvoorwaardelijk hun herkansing te laten opeisen, maar dan wel als zij eerst afstand zouden doen van hun eerste resultaat. Zo zouden studenten het risico lopen op een onvoldoende, wat voor een afschrikwekkend effect had moeten zorgen. De VUB was er immers als de dood voor dat geslaagde studenten massaal gingen herkansen. Dat zou de administratie overbelasten, ook al was het aantal aangevraagde herkansingen volgens de bovengeschetste procedure aan de KU Leuven gering.

Van de Studentenraad ging het dossier naar de Onderwijsraad, waar de studentenvertegenwoordiging moest vaststellen dat de VUB haar kritiek niet ter harte had genomen. De frustratie onder sommige studenten was groot. Marianne Bies, toen LW-vertegenwoordiger in de Onderwijsraad, verwoordde het als volgt: “Is dit nog studentenparticipatie te noemen? De VUB snijdt hier in haar eigen vel door studenten de kans te ontnemen om te excelleren.” De Onderwijsraad had het OER toen al goedgekeurd.

Uiteindelijk kwam het OER nog een tweede maal op de Studentenraad, maar ditmaal zonder procedure om te herkansen. Men wilde eerst wachten op een decretale aanpassing, klonk het toen. De Studentenraad gaf nu wel een positief advies. Toen stond de hierboven geciteerde passus uit het OER van 2012-2013 er nog gewoon in, overigens net zo bij de tweede goedkeuring in de Onderwijsraad. Ergens tussen die laatste goedkeuring en de definitieve zegen van de Raad van Bestuur moet er dus iets spaak gelopen zijn.
Met mogelijks grote gevolgen, al denkt Van den Broecke dat dit wel zal meevallen: “Ondanks deze materiële vergissing, kunnen we echter nog steeds stellen dat er geen tweede examenkans is als er reeds een credit behaald werd, gelet op de nieuwe rechtspraak en het feit dat het OER nog steeds stelt dat men niet kan verzaken aan een creditbewijs.”

Van den Broecke doelt daarmee op een recente uitspraak van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen van 23 augustus 2013. Daarin volgt de Raad de gangbare idee dat studenten sowieso recht hebben op een herkansing voor een vak waarvoor ze gedelibereerd zijn: een deliberatie betekent immers dat een student wel geslaagd is verklaard voor een vak, maar zonder zijn credit te hebben verzilverd. Eerder sibillijns voegt de Raad daar echter aan toe: “ … een student kan een credit niet verzaken, wat impliceert dat hij niet via een tweede examenkans een credit met een beter resultaat kan behalen …”

Het is maar de vraag of dit ene zinnetje plotsklaps de jaren oude eigen interpretatie van de Raad zou onderuithalen. Tot dusver werd de regel dat studenten niet mogen verzaken aan hun creditbewijs, als een beschermingsmaatregel voor studenten gezien. Zij kunnen dus ook van die bescherming afzien, en toch voor een herkansing gaan. Die zienswijze werd trouwens ook overgenomen door de Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege van ons land.

De Dienst Onderwijsbeleid is niet meer van plan om de passage aan te passen. Zo krijgen de studentenvertegenwoordigers hier een prachtige mogelijkheid om hun eis te verzilveren, op een schoteltje gepresenteerd.

0 Comment