Studenten pleiten bij gemeente voor behoud groene ULB-campus

“Onze campus is groen, onze campus is universitair”, zo vatte een ULB-student het betoog van de campusactivisten samen tijdens de overlegcommissie van de gemeente Elsene. In het gemeentehuis aan het Fernand Cocqplein kwamen een tachtigtal belanghebbenden bijeen om hun hun zegje te doen over het geplande bouwproject Universalis Park van Immobel. Studenten en natuurorganisaties verzetten zich hevig tegen de geplande bouw van onder andere appartementsgebouwen en parkeerplaatsen op een deel van de ULB-campus Pleinlaan. Op de vergadering van de overlegcommissie, voorgezeten door schepen voor Leefmilieu en Stedenbouw Nathalie Gilson (MR) hoopte de actiegroep de commissie over te halen om het project een halt toe te roepen.

Immobel kocht in 2006 twee percelen van 85.000 vierkante meter van de campus van de ULB en diende al eerder een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Elsene. Een bouwvergunning kreeg de vastgoedontwikkelaar in 2012 echter niet, de gemeente vroeg immers enkele aanpassingen in het ontwerp. Een van de eisen van de gemeente was de inrichting van een centraal park, toegankelijk voor de appartementsbewoners, studenten en mensen uit de buurt. Immobel paste het ontwerp daarop aan om alsnog een bouwvergunning te kunnen bemachtigen. De nieuwe tekeningen van Immobel voorzien overigens nog altijd in een verbinding tussen site van het geplande woningen, de ULB- en de VUB-campus.

De bezwaren van de ULB-studenten tegen het project bleken tijdens de overlegcommissie echter legio. De aanslag op de biodiversiteit en het verdwijnen van een belangrijk stuk groene ruimte in Brussel baarden de aanwezigen immense zorgen. “Groene ruimten zijn zo langzamerhand een zeldzaamheid in Brussel. De ULB-campus is de grootste groene ruimte van de gemeente. Dat Brussel enerzijds kandidaat was voor de titel van Groene hoofdstad van Europa 2015 (inmiddels ging de titel naar Bristol, nvdr.) en anderzijds meewerkt aan de vernietiging van het groen op de campus is onbegrijpelijk”, aldus biologiestudent Quentin Struelens.

De studenten stelden bovendien fouten en onvolledigheden op de plattegrond van Immobel vast. “Op de plannen markeert Immobel een ruimte die volledig onaangeroerd blijft. Op die plek ligt momenteel echter een parkeerplaats die qua biodiversiteit van weinig waarde is. Verder zien we op de plattegrond dat er een aantal gebouwen simpelweg van de kaart verdwenen zijn. Ook met het feit dat Jefke (fuifzaal op de ULB-campus, nvdr.) vlak naast de geplande appartementsgebouwen ligt, is geen rekening gehouden.” Verder betoogden de ULB’ers dat de impact op de mobiliteit op en rond de campus niet afdoende onderzocht is, en citeerden een eigen expert die het plan als “rampzalig¨ kwalificeerde.

De studenten benadrukten voorts meermaals dat de timing van de overlegcommissie bijzonder ongelukkig was. “We zitten midden in de examenperiode, zo kunnen we ons onmogelijk goed genoeg voorbereiden op een dossier van meer dan honderd pagina’s”, zo klonk het. Ook de voorzitter van de Franstalige studentenkoepel, de Fédération des Étudiants Francophones (FEF), David Méndez Yépez, betreurde de gekozen datum. Ook de aankondiging van de publieke consultaties was volgens de studenten ondermaats. “De aankondigingen waren opgehangen op plaatsen waar nooit iemand komt, zelfs de naburige brandweerlui hadden ze niet gezien. Een reactietermijn van tien dagen is bovendien wel erg kort”, aldus de verbolgen actievoerders.

Na enkele zalvende woorden van een vertegenwoordiger van Immobel, die de studenten feliciteerde met hun betrokkenheid, probeerde juriste France Maussion het ongelijk van de tegenstanders te bewijzen. Ze wees erop dat er ter zitting slechts een fase van het plan voorlag en de studenten vaak elementen uit een “algemeen plan” aanhaalden. Van zo’n plan zou geen sprake zijn, al gaf ze daarna toe dat Immobel een algemeen plan maakte, maar dat zou “slechts indicatief” zijn. Het perceel zou bovendien kadastraal niet bestemd zijn als groenruimte, waardoor Immobel na de aankoop vrij is om er te bouwen wat men wil. Ze voegde er nog aan toe dat de ULB’ers op de verstedelijkte campus Solbosch ook tussen andere buurtbewoners leven en geen groene campus hebben. “Zij zijn toch ook gelukkig?”

Aan de overkant van de zaal maakten de argumenten van de projectontwikkelaar alvast weinig indruk. Op een antwoord van de gemeente Elsene is het nog wachten tot na het weekend.

0 Comment