Onderwijsnieuws

De VUB, UGent en KULeuven werken aan een uniforme ijkingsproef voor de bachelor Ingenieurswetenschappen, op initiatief van deze laatste. De proef, waaraan men kan deelnemen vanaf 1 juli, zou bestaan uit dertig meerkeuzevragen, gebaseerd op de wiskunde-olympiade. Doel is de zwaktes van studenten op tijd te signaleren of het aanvatten van de studie in het algemeen te ontraden. Deelname aan de toets blijft dus vrijwillig en het resultaat is geenszins bindend.

– De inschrijvingsgelden voor studenten die niet afkomstig zijn uit één van de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte werden aanzienlijk gewijzigd. Niet-EER studenten zien voor de master Toegepaste Economische Wetenschappen hun inschrijvingsgeld van 5400 euro naar 2950 euro dalen. Voor de master Management Science zal eenzelfde bedrag worden gevorderd. Niet-EER studenten aan de faculteit Wetenschappen of inschrijvingen voor een master in de Computerwetenschappen, Toegepaste Computerwetenschappen of de Engelstalige variant hiervan zien het inschrijvingsgeld echter met 80 procent stijgen, van 1666 euro naar 2950 euro.

– De Governance Commissie (GOCO) hertekent de governancestructuur van de VUB. De huidige besluitvormingsprocedures worden immers als omslachtig en tijdrovend ervaren waarbij dossiers steeds bij eenzelfde handvol leden passeren. Vooral de Raad van Bestuur is kop van jut. Dit orgaan zou ingrijpend hervormd worden door middel van een reductie van haar takenpakket en het aantal zetelende leden. De Studentenraad verbond zich ertoe om te waken over de verhouding tussen studentenvertegenwoordigers en academisch personeel. Het Rechtspositiedecreet schrijft minstens tien procent studentenvertegenwoordigers voor in elk beslissingsorgaan.

– Op 28 maart laatstleden betoogden zowel de Fédération des Etudiants Francophones (FEF) als de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) gedurende een gezamenlijke actiedag voor een betere financiering van het Hoger Onderwijs. De studentenvakbonden wensten zo te onderstrepen dat ze de huidige financiering als ontoereikend ervaren. De manifestatie in acht Belgische steden – Brussel, Leuven, Gent, Antwerpen, Luik, Louvain-la-Neuve, Namen en Bergen – riep de overheden aan beide kanten van de taalgrens op om te investeren in een betere infrastructuur en omkadering. Het huidige financieringsmodel zet een kwaliteitsvol onderwijs onder druk, zo klonk het. Zeven procent van het BBP dient geïnvesteerd te worden in onderwijs, waarvan twee procent in het hoger onderwijs. Het gebrek aan betaalbaar openbaar vervoer en cursusmateriaal, de commercialisering van het hoger onderwijs en de overbevolking van de universiteiten werden eveneens aan de kaak gesteld. Ook het schrappen van richtingen wordt door de studentenvakbonden als problematisch aanzien voor het garanderen van een kwaliteitsvol onderwijs. In Brussel manifesteerden zo’n 2000 studenten voor het kabinet van Waals minister van Onderwijs Marcourt en diens Vlaamse collega Smet.

– De 2800 gezinnen die hun aanvraag voor een studietoelage te laat hebben ingediend, hoeven niet op clementie te rekenen van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). Volgens Smet werden de vernieuwde indieningstermijnen (van 1 augustus tot en met 1 juni) voldoende breed gecommuniceerd en is er geen reden om een uitzondering te voorzien. Die beslissing kon op weinig bijval rekenen van Vlaams Ombudsman Bart Weekers: “Als het aantal laattijdige aanvragen vier keer hoger ligt dan anders, dan zou het van wijs bestuur getuigen om die mensen alsnog te geven waarop ze recht hebben”, zo zegt hij in Het Laatste Nieuws. En ook de socialistische en christelijke vakbonden reageerden verbolgen. Caroline Copers (ABVV): “Het gaat puur om een besparing, op de kap van de armsten.” Het ACV liet dan weer optekenen dat het Smets beslissing “onbegrijpelijk” vindt. Vanaf 2014-2015 plant het ministerie van Onderwijs een volledig automatische betoelaging.

– De FEF heeft haar bezorgdheid geuit naar aanleiding van de vernieuwde richtlijnen voor fiscale aangiften. Minister Koen Geens had deze gekwalificeerd als een maatregel die complexer maar rechtvaardiger zou zijn. Volgens de FEF moet men hierbij echter rekening houden met de studenten, die volgens hen nu al sterk getroffen worden door de de economische crisis. Het laatste jaar zou er immers al een stijging te noteren zijn van 25% in de aanvragen voor studiebeurzen binnen de federatie Brussel-Wallonië. Voor de FEF is het dan ook belangrijk dat deze nieuwe richtlijn de aanvraag voor een studiebeurs niet nodeloos verder bemoeilijkt, aldus voorzitter David Méndez Yépez.

0 Comment