Onderwijsnieuws

Naar jaarlijkse gewoonte wordt in maart een prijsaanpassing doorgevoerd van de studentenmaaltijden in het restaurant. De nieuwe indexatie komt neer op een prijsverhoging van € 0,10 voor de dagmenu’s, het light en vegetarische menu, de pastabar, wok, koude schotel en grill. Procentueel gezien vertaalt zich dit in stijgingen van 1,6% tot 2,2%.

Bovendien zal op middellange termijn worden tegemoetgekomen aan het capaciteitstekort in het restaurant door de bouw van een bijkomende verdieping. Naast deze uitbreiding zou men eveneens het free-flow concept doortrekken naar de cafetaria. In afwachting hiervan treft men bij aanvang van volgend academiejaar voorlopige maatregelen zoals de volledige openstelling van de Stoa en het plaatsen van containers die tweehonderd eetlustigen een onderdak bieden.

– De studentenvereniging MixOmnia ontving van de Studentenraad een voorlopige erkenning. De vereniging engageert zich ertoe de belangen te behartigen van met name allochtone en autochtone kansarme studenten. Deze doelstelling zou verwezenlijkt worden door enerzijds een tutorsysteem waarin leden elkaar individueel begeleiden en een soort van cursusdienst die samenvattingen aanbiedt, en anderzijds door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

– Het juridisch kluwen omtrent het nieuwe kiesreglement van de Stuvoraad werd net op tijd voor het startschot van de verkiezingen ontward. Het reglement werd opgesteld conform de opgelegde quota die stelt dat maximaal tweederde van de verkozen leden van hetzelfde geslacht mogen zijn en paritair moet zijn samengesteld. Via het behaalde stemmenaantal zal de eerste helft automatisch als verkozen beschouwd worden voor zowel de Studentenraad als de Stuvoraad. De Raad van Bestuur duidt de tweede helft aan van de verkozenen aan om te zetelen in de Stuvoraad.

– In een nieuwe werkgroep zal de VUB-studentenraad verschillende reglementen aan een evaluatie onderwerpen en eventueel aanpassen. De werkgroep Structuren en Reglementen zal zich onder meer buigen over het huishoudelijk reglement van de nieuwe Stuvoraad. Ook enkele reglementen van het BSG zullen aan bod komen. Verder is een kader voor massamails naar studenten noodzakelijk en dringen regels voor het gebruik van de elektronische schermen zich op. De beslissingen over de berichten op de schermen worden nu op arbitraire basis genomen waardoor het vaak onduidelijk is wat er moet gebeuren met berichten van verenigingen en studentenvertegenwoordigers. Massamails dienen nu eveneens op omslachtige wijze goedgekeurd te worden alvorens de verzending. Om dit proces te stroomlijnen, is het nu zaak om het begrip massamail te definiëren en vervolgens te bepalen wie er wanneer van de optie gebruik zal mogen maken.

– De Raad van Bestuur van de ULB heeft op de vergadering van 18 februari 2013 ingestemd met de toepassing van striktere inschrijvingsvoorwaarden voor studenten die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie. Voortaan zal het mogelijk zijn om een voorschot van 200 euro te vragen. Een voorschot dat aftrekbaar zal zijn van het verder te betalen inschrijvingsgeld, maar niet terugbetaald zal worden indien de inschrijving wordt geweigerd. Andere criteria zijn een hoger minimum van het gemiddelde op het middelbaar diploma van toekomstige studenten (13/20 in plaats van de huidige 12/20). Verder mogen de kandidaten nog geen universitair jaar onsuccesvol hebben afgerond.
De ULB harmoniseert zo naar eigen zeggen hun beleid met dat van de andere Franstalige universiteiten. Op deze manier zal volgens de vice-voorzitter van de Raad van Bestuur Martin Casier vermeden worden dat de ULB een aantrekkingspool wordt omdat ze als “socialer” wordt gezien. Het voorschot van 200 euro daarentegen, is een maatregel die enkel aan de ULB zal gelden. Op deze manier wil de universiteit de administratieve last terugdringen door het aantal niet overwogen aanvragen te verminderen. Zo zouden 90% van de dossiers niet in aanmerking komen. Het voorbije jaar zouden er namelijk 2275 dossiers zijn ingediend, waarvan slechts 220 aan de criteria voldeden, waarna 27 inschrijvingen werden voltooid. De studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur verwierpen evenwel de motie die door het rectoraal korps was ingediend, met de motivering dat een simpele publicatie van de toelatingsvoorwaarden voldoende afradend zou werken. De woordvoerder van de FGTB-studenten, Ghislain Mathieu, hekelde de voorgestelde maatregelen als elitair en discriminatoir. Studentenacties werden reeds aangekondigd.

0 Comment