VUB-studentenraad wordt Stuvoraad

Volgens het nieuwe decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen (Stuvodecreet) dat op 1 januari 2013 van kracht wordt, moeten alle universiteiten en hogescholen een Stuvoraad oprichten. De bevoegdheden van deze raad overlappen die van de huidige VUB-Studentenraad. Daarom hebben de Studentenraad en de Raad van Bestuur beslist de studentenvertegenwoordigers die nu in de Studentenraad verkozen zijn eveneens aan te duiden in de Stuvoraad. De leden van de Studenten- en Stuvoraad zullen dus dezelfde zijn.

In de praktijk komt het erop neer dat de Studentenraad de helft van de verkozenen aanwijst als lid van de Stuvoraad. De Raad van Bestuur neemt de andere helft voor haar rekening. Het decreet verplicht namelijk een paritaire samenstelling van de Stuvoraad: 50% van de leden moet worden aangeduid door studenten, de resterende 50% wordt benoemd door het instellingsbestuur. “Deze beslissing is echter enkel van kracht in 2013”, aldus vicevoorzitter Sociale Zaken Joerie Lersberghe. Over de samenstelling op de lange termijn wordt nog nagedacht. Er is namelijk een aantal moeilijkheden met een fusie van Stuvo- en Studentenraad zoals voorzien voor het jaar 2013. “Een Stuvoraad moet namelijk, buiten paritair samengesteld, ook in genderevenwicht zijn. Maximaal tweederde van de leden mag behoren tot hetzelfde geslacht. Laten het nu net die regels zijn die bij democratische studentenverkiezingen weleens een probleem kunnen veroorzaken. Voor 2013 voldoen we aan die criteria. We zoeken nu naar een manier om een, in dit opzicht ongunstige verkiezingsuitslag in de toekomst te kunnen opvangen”, vult Lersberghe aan. Een definitieve oplossing biedt zich echter nog niet aan.

Wat blijft er eigenlijk nog over van de Studentenraad als de Stuvoraad het grootste deel van haar bevoegdheden opslorpt? “De Studentenraad zou dan een orgaan worden met enkel adviesrecht”, legt studentenraadsvoorzitter Isabelle Selleslag uit. “Dat kan ook niet anders, omdat de meeste bevoegdheden decretaal bij de Stuvoraad liggen”, verduidelijkt Lersberghe. De Studentenraad in Gent is alvast niet blij met de gendernorm in het decreet. “In Gent is dit quotum ingevoerd voor alle raden en commissies”, aldus Selleslag. “Waarom dat zo is, is mij niet geheel duidelijk. Aan de VUB is dit niet het geval.” Het probleem stelt zich aan de VUB dus minder dring-end dan in Gent, maar ook hier is voorlopig nog onduidelijk hoe een ‘ongunstige’ verkiezingsuitslag omgezet kan worden naar een democratische en decretaal correct samengestelde Stuvoraad.

0 Comment