Studenten, onzichtbare bewoners van gemeenten – Analyse van verkiezingsprogramma’s

De storm rond de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels weer wat geluwd. In de aanloop naar de stembusgang overspoelden de media al wie het horen, zien of lezen wilde met een golf aan informatie en propaganda. Naast de afwezigheid van de Brusselse verkiezingstrijd in de Vlaamse media, is er een ook een groep burgers die vooral leek te schitteren door afwezigheid: de student. De Moeial nam de proef op de som en analyseerde alvast de partijprogramma’s van de partijen die de coalitie zullen vormen in de drie gemeenten rond de VUB-campus Etterbeek: Elsene, Etterbeek en Oudergem. Daarbovenop wierp de redactie een blik op het programma van de winnaars in Brussel-Stad.

De analyse van de partijprogramma’s maken we alvast, maar daarmee zijn we nog niet veel wijzer over de coalitieakkoorden of de de concrete invulling die aan sommige punten gegeven zal worden. Plannen blijven veelal vaag.

Elsene

Onze campus mag dan wel Campus Etterbeek heten, toch ligt hij, net als station Etterbeek, in Elsene. De PS en de MR maakten hier al de dienst uit en vormen nu opnieuw een coalitie, één met nipte meerderheid weliswaar. Beide partijen leveren elk drie jaar een burgemeester. FDF versterkt op de valreep de meerderheid. We analyseren apart de programma’s waarmee de MR, PS en FDF naar de kiezer trokken.

Bij de MR, goed voor vijftien zetels, vinden we weinig punten die specifiek gaan over studenten in Elsene. Opmerkelijk, want Elsene herbergt niet alleen veel VUB-studenten, ook de ULB bevindt zich op Elsens grondgebied. De grootste partij in de gemeente lijkt zichzelf hier maar weinig van bewust. De enige punten die mogelijk ook betrekking hebben op studenten vallen onder de titel Famille et Jeunesse. Daar somt men enkele speerpunten op met betrekking tot cultuur en sport. De voorstellen lijken echter meer gericht op de schoolgaande jeugd dan op studerend Elsene.

De PS dan; met acht zetels in de coalitie is dit de op twee na grootste partij, na de MR en Ecolo-Groen. Als we het partijprogramma doorzoeken op het woord étudiant vinden we één overeenkomst. De PS in Elsene wil een project van socioprofessionele integratie starten die gericht is op een studentenresidentie. Veel toelichting staat er echter niet bij, wat ook wel enigszins eigen is aan een verkiezingsprogramma.

FDF kwam in Elsene op met een programma dat over studenten niets te zeggen had.

Etterbeek

De volgende buurgemeente van de VUB is Etterbeek, waar onze alma mater studentenkoten bezit. Zonder de FDF moest de lijst van de burgemeester (MR) het met een aantal zetels minder stellen en raakte zo de absolute meerderheid kwijt. De meerderheid in Etterbeek bestaat uit MR, PS en Ecolo-Groen.

De MR ziet studenten blijkbaar niet echt als een prioriteit; er is dan ook relatief weinig over hen terug te vinden in de programmapunten op de website. Wel vinden we een visie op het hoger onderwijs terug. De nadruk wordt vooral gelegd op toegepast wetenschappelijk en valoriseerbaar onderzoek. Dat moet er meer zijn, vindt MR-Etterbeek, en wel door onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te laten samenwerken, zonder de neutraliteit van het onderwijs in gevaar te brengen. Ook legt de partij de nadruk op “la richesse linguistique – naturelle – de notre pays”; meer voordeel halen uit de Belgische meertaligheid dus.

De PS heeft eveneens enkele opvallende standpunten, maar dan van andere aard dan die van de MR. De Etterbeekse socialisten zien graag een adviesgevende jeugdraad (conseil consulatif pour la jeunesse) opgericht worden. Ook een evenement dat de naam La nuit jeune moet gaan dragen zal zich richten op verschillende culturele en sportieve activiteiten als het aan de PS-Etterbeek ligt. Dit voorstel gaat niet specifiek over studenten maar mogelijk beschouwt de partij ook hen als deel van de jeunesse.

Wat wel rechtstreeks betrekking heeft op studenten, is het creëren van studentenjobs via een volantariat linguistique, dat een soort taalkundig vrijwilligerswerk moet voorstellen. ULB- en VUB-studenten zouden nieuwkomers die Frans of Nederlands wensen te leren, kunnen bijstaan in hun leerproces. De studenten kunnen dan eventueel zelf ook hun kennis van een vreemde taal bijspijkeren. Het meest opvallende partijpunt blijft echter het opzetten van een kotenlabel dat door de gemeente moet worden toegekend. Het kotenlabel moet de kwaliteit en democratische prijs van studentenkoten waarborgen. Bij Br(ik, de studentenservicedesk voor Nederlandstalig hogeronderwijsstudenten in Brussel, hebben ze al zo’n label. De PS-Etterbeek ziet zoiets blijkbaar ook wel zitten in de gemeente.

Ecolo-Groen tot slot, neemt het woord ‘student’ niet expliciet in de mond. Er is wel plek voor jongeren met het voornemen een “echt functionerende” Jongerenadviesraad op te richten samen met de installatie van een jeugdplan.

Oudergem

Ook in Oudergem is de VUB grootgrondbezitter. Het studentenhuis Schoofslaan/ Triomflaan en veel andere gebouwen aan en rond de Triomflaan zijn eigendom van onze alma mater. In deze gemeente triomfeerden de FDF en de MR.

De FDF kijkt vooral naar het Franstalig hoger onderwijs. Twee punten in het programma zijn studentengerelateerd. Allereerst stelt men de druk op de Cocof (deWaalse tegenhanger van Vlaamse Gemeenschapscommissie) te willen opvoeren om huisvesting te voorzien voor de studenten aan de École Supérieure des Arts du Cirque. Ten tweede gaat de aandacht uit naar de Académie Franz Constant. De financiering van deze hogeschool is voor de FDF een prioriteit om ervoor te waken dat de school een van de beste kunstenacademies van Franstalig België blijft.

De MR in Oudergem neemt op haar website hetzelfde standpunt in als de MR in Etterbeek. Valoriseren is dus ook in Oudergem het devies.

Brussel-Stad

Brussel-Stad verdient van alle gemeenten misschien nog wel de meeste aandacht. Niet vanwege de nabijheid tot de VUB-campus, maar des te meer omwille van het 3 Mei-charter Brussel 2.0 – A new deal for Brussels, waar destijds ook politici als Freddy Thielemans en Pascal Smet hun handtekening onder hebben gezet. De intentieverklaring van 3 mei bevat nogal wat engagementen zoals: structureel overleg tussen de stad en studenten, kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, ook voor pas afgestudeerden en voordelig openbaar vervoer.

In Brussel-Stad zwaaien de PS en MR/Open VLD de komende zes jaar de scepter. Freddy Thielemans zal tevens opnieuw de burgemeesterssjerp dragen. Gezien hij het charter in 2011 ondertekende, zou een klein woordje over studenten in het programma van zijn PS niet misstaan. Bij nadere bestudering blijkt niets echter minder waar. Over het charter of studenten wordt met geen woord gerept.

Bij de MR/Open Vld hebben ze wel het één en ander te melden over studentenaangelegenheden. Bij het OCMW komt er als het aan de liberalen ligt een Dienst Studenten om jongeren een betere oriëntatie op de arbeidsmarkt te bieden. Ook op huisvestingsvlak heeft de partij een visie waar studenten bij betrokken zijn. Zij stellen de creatie van een sociaal immobiliënagentschap voor dat zich zou richten op de huisvesting van senioren en jongeren, en dan vooral studentenkoten.

0 Comment