Onthaalproef in de steigers voor Psychologie en Educatiewetenschappen

De faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (PE) bereidt een niet-bindende oriëntatieproef voor. Dit blijkt uit het projectvoorstel dat is ingediend bij de Raad van Bestuur van de VUB in het kader van het Algemeen Strategisch Plan 2 (ASP2). Het doel van de proef is het slagingspercentage van de opleidingen te verhogen. Door studenten op voorhand te screenen zouden zij een realistischer beeld van hun slaagkansen en meer inzicht in hun competenties kunnen krijgen. Het zou gaan om een vrijblijvende proef, de uitslag is dus geenszins bindend.

Aan dat laatste twijfelen sommige studentenvertegenwoordigers, zo ook Tijn Eerdekens, voormalig studentenraadslid en dit academiejaar plaatsvervanger in de Studentenraad. Om de doelstellingen van het project te behalen moeten prerequisites in ‘descriptieve’ competenties worden uitgedrukt. “Prerequisites hebben echter geen vrijblijvend karakter en bovendien zijn ze voor het eerste bachelorjaar in strijd met het onderwijsreglement van PE, dat stelt dat in het eerste bachelorjaar enkel de eindcompetenties van het hoger secundair onderwijs van toepassing zijn”, verduidelijkt Eerdekens. De vraag is dus of een faculteit descriptieve aanvangscompetenties mag formuleren voor het eerste bachelorjaar, terwijl dat in strijd lijkt met het toepasselijke Onderwijsreglement, ook al gaat het om een niet-bindende proef.

De poort naar andere faculteiten blijft trouwens open. Hoewel het voorlopig enkel de faculteit PE betreft kan er in 2015 echter “indien gewenst […] een verdere uitbreiding naar andere faculteiten gebeuren door het ontwikkelen van bijkomende testmodules, steeds onder supervisie van werkgroepen uit de betrokken faculteit/opleiding.” Bovendien wordt “na twee jaar ontwikkeling van de oriëntatieproef binnen de faculteit PE […] de mogelijkheid geboden aan een 2de faculteit om aan te sluiten bij dit project en kan de oriëntatieproef uitgebreid worden met specifieke modules voor studiedelen uit die opleidingen.” Of de proef zo vrijblijvend is als ze wordt voorgesteld, zal dus in de toekomst blijken.

Eerdekens gaat verder: “Overigens lijkt de reeds bestaande studiebegeleiding van het Centrum voor Studie en Begeleiding (CSB) niet betrokken te worden bij de onthaalproef. Het voorstel dat nu op tafel ligt, spreekt van een stuurgroep met afgevaardigden van de faculteiten. Studentenvertegenwoordigers krijgen er vooralsnog geen plekje in. Bovendien komt de student in het algemeen zeer weinig aan het woord. Slechts éénmaal wordt de studenten iets gevraagd, en dan wel naar hun problemen bij het maken van de overstap tussen secundair en hoger onderwijs.”

De studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur hebben dus nog heel wat werk voor de boeg. Op de Raad van Bestuur van oktober ligt het voorstel voor en dan kan de Studentenraad zich uitspreken. In het studentenraadsstandpunt over oriënteringsproeven, dat dateert van december 2010, geeft de VUB-Studentenraad “een negatief advies […] over om het even welke vorm van de oriëntatieproef.” Het volledige standpunt is hier terug te lezen.

0 Comment