Onder de loep: studentenverkiezingen door de jaren heen

De studentenverkiezingen zijn aan hun laatste week toe. Naarstig ronselt men nog stemmen van de student die zich nog niet richting stemwebsite gespoed heeft. Naar aanleiding van de verkiezingen dook de Moeial in de archieven van de vorige verkiezingen en vond de resultaten vanaf 2006 tot 2011 terug. Uw redacteuren maakten – zonder hier verder enige significantie aan toe te schrijven – een analyse van het aantal verkozen vrouwen, de vertegenwoordiging van de verschillende faculteiten en het aantal stemmers in de eerste ronde.

Aantal stemmen in de eerste ronde

Het ultieme doel van alle studentenraadverkiezingen is het behalen van het kiezersquorum van 25% in de eerste ronde. Hoewel er decretaal gezien maar 10% van de stemgerechtigde studenten gestemd moet hebben om de verkiezingen als geldig te beschouwen, meet de VUB zich een voortrekkersrol aan. Bij ons is een verkiezing pas geldig als minimaal een kwart van de studenten richting virtuele stembus is getrokken. In 2007 en 2010 moest er een tweede ronde aan te pas komen, het quorum werd in de eerste ronde niet behaald. Het jaar 2009 was apart: hoewel er toen geen tweede ronde moest plaatsvinden, behaalde men het quorum nét niet. 1816 van de 7272 stemgerechtigde studenten wisten hun stem uit te brengen. Wie eventjes rekent merkt dat dit inhoudt dat zo’n 24,97% van de studenten gestemd heeft. Wie vervolgens nog wat verder rekent zal vaststellen dat er een tekort was van twee stemmen. 2011 was dan weer een ongeziene uitschieter.

Hoeveel vrouwen?

Het aantal vrouwen in studentenraden en hogere organen is een veelbesproken thema dit jaar. Met het genderquotum in het StuVo-decreet dat alsmaar dichterbij komt is het een onderwerp terug van weggeweest. De invoering van een ‘vrouwenquotum’ doet al eens de vraag rijzen hoe het eigenlijk gesteld is met de participatie van de vrouwelijke studenten. Sinds 2006 is het aantal vrouwen dat participeert ongeveer gelijk gebleven, nu eens is er eentje meer, dan weer eentje minder. Het verschil tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten is echter altijd groot. Dit jaar lijkt het erop dat de vrouwen aan hun opmars zijn begonnen. Tien van de 24 kandidaten zijn bij deze verkiezingen vrouwelijk.

Is uw faculteit vertegenwoordigd?

Met wat geluk kan u dit jaar stemmen op een afgevaardigde van jouw faculteit in de Raad van Bestuur en de Onderwijsraad van de VUB. Met wat geluk weliswaar, want niet alle faculteiten hebben in deze twee organen een kandidaat.

De faculteiten ES en WE zijn door de jaren heen goed vertegenwoordigd geweest. ES had bijna elk jaar een kandidaat voor zowel de Onderwijsraad als de Raad van Bestuur, enkel in 2012 ontbreekt een kandidaat voor de Onderwijsraad. Voor WE bleef er enkel in 2008 een zetel in dezelfde raad oningevuld.

Er zijn helaas ook faculteiten met een minder goede vertegenwoordiging in de twee raden. Twee jaar werd de faculteit PE noch in de Raad van Bestuur, noch de Onderwijsraad vertegenwoordigd. In 2012 is er, in tegenstelling tot 2011, een kandidaat Raad van Bestuurslid gevonden, in de Onderwijsraad zal er echter ook in 2012 niemand zetelen.

De faculteit LK moest het drie jaar zonder vertegenwoordiging in Onderwijsraad en Raad van Bestuur stellen. En maar twee jaar zaten in deze twee raden wel afgevaardigden van LK. Ook voor LK geldt in 2012 dat ze geen afgevaardigde in de Onderwijsraad kunnen verwachten, voor de Raad van Bestuur daarentegen heeft zich wel iemand kandidaat gesteld.

De studenten aan faculteit LW zagen in 2007, 2009 en 2010 geen afgevaardigde in de Raad van Bestuur of Onderwijsraad. 2011 was een jaar dat soelaas bood, in beide raden werden de LW’ers wel vertegenwoordigd. Dit belooft echter geen trend te worden aangezien er voor 2012 enkel een kandidaat is voor de Onderwijsraad.

Er zijn in het algemeen vaker gaten in de vertegenwoordiging in de Onderwijsraad dan in de Raad van Bestuur. Ook de kandidaturen in 2012 laten dit beeld zien. Enkel LW, GF en WE wisten een kandidaat voor de Onderwijsraad te strikken.

0 Comment