Genderquota of -streefcijfer voor studentenraden?

In de laatste versie van het StuVo-decreet is er een nieuwe passage opgenomen die een genderquotum oplegt. Minstens één derde van de leden in de op te richten StuVo-raden moet vrouw zijn.

Het decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs (StuVo-decreet) schetst onder meer een bindend kader voor de studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen. De opgenomen quota hebben dan ook belangrijke implicaties en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) voorziet dan ook een aantal problemen. Nog meer misnoegd is VVS over de manier waarop de quota in het decreet zijn gekomen. Dit gebeurde namelijk pas nadat het decreet ter advies had voorgelegen op de VLOR (Vlaamse Onderwijs Raad), waar ook studenten inspraak hebben. De studenten is het recht op inspraak op die manier ontnomen, en dit over een zaak die veel invloed zal hebben op de studentenvertegenwoordiging. En laat dat nou net een zaak zijn waarover je als student toch zeker inspraak mag verwachten. VVS, de studentenkoepel waar alle Vlaamse studentenraden samenkomen, besliste daarom een brief te schrijven naar minister van Onderwijs Pascal Smet, waarin zij tevens pleiten voor een streefcijfer in plaats van genderquota.

Als het aan de Leuvense studentenraad LOKO had gelegen, was er in het decreet helemaal geen ruimte voor genderquota noch voor streefcijfers. De andere studentenraden vonden het echter wel belangrijk om streefcijfers te laten opnemen omdat de vertegenwoordiging van vrouwen in zowel studentenraden als op hogere instellingsniveaus zeker nog niet optimaal is.

Één van de redenen dat VVS wil pleiten voor streefcijfers in plaats van quota, is omdat sommige scholen de quota zeer moeilijk zullen halen. Het gaat hier dan vooral om hogescholen met specifieke opleidingen, zoals de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Eisen dat in hun StuVo-raad ook een derde vrouwen zou zetelen, is daar zeer moeilijk haalbaar. Met streefcijfers wil men voor deze scholen een slag rond de arm houden.

Bovendien vraagt VVS de minister ook rekening te houden met de vergadercultuur binnen raden en instellingen. Als vergaderingen ook voor vrouwen gemakkelijk toegankelijk zijn, zal de participatie van vrouwen hoogstwaarschijnlijk eveneens toenemen. Een streefcijfer (of quota) is een begin, maar mag niet de enige maatregel zijn om meer genderpariteit in raden te bewerkstelligen.

0 Comment