Een brief aan mijn kotbazin

Studenten en hun kotbazen, het blijven troebele relaties. Af en toe kan zo’n student het niet meer aan. Teneergeslagen, bijna de wanhoop nabij, deed hij wat goed was: zijn besognes aan de redactie overmaken.

Hoogedelgestrenge kotbazin,

Dit schrijven richt zich tot uw persoon betreffende de interpretatie der discussie aangaande de verdeling der responsabilisering van de al dan niet ter beschikking gestelde infrastructuur aangaande de heem die uw persoon met behulp van contractueel schrijven ter onzer beschikking stelde. Het gaat hier meer bepaald over de al dan niet geleden schade, veroorzaakt door al dan niet vastgestelde omstandigheden, door vermeende of niet vermeende overmacht, desalniettemin niet verder gespecificeerde omstandigheden. En meer specifiek, om minder abstract te wezen, over de sluiting tussen de buiten- en binnenwereld van onze heem, die schade geleden heeft en dringend aan ontbarsting toe is.

De impasse aangaande de responsabilisering van de geleden schade dreigt irrationele vormen aan te nemen, tot het kafkaëske toe. Zeker als we plegen in het achterhoofd te houden dat de huurwetgeving voorschrijft dat het bij wet verplicht is, en bovendien met Koninklijk Besluit bekrachtigd, een storm-, water- en brandverzekering te voorzien ter bescherming tegen eventueel (en in dit specifieke geval effectief) geleden schade bij gebeurlijke ongevallen. Mits dit argument benevolente of malevolente van tafel geveegd zou worden, wil dit alleszins niet zeggen dat de schadeloosstelling van de geleden schade schadelijk zou moeten zijn voor een specifiek lid van onze kotgemeenschap, en het niet de kotgemeenschap op zich is waarop de schadeloosstelling van de schade zich zou moeten richten.

Uit kwalitatief onderzoek blijkt klaarblijkelijk dat er geen onderzoek is gedaan naar de responsabilisering van de verschillende leden van de kotgemeenschappen uit de tijd die achter ons ligt, namelijk het verleden. En dat bovendien uit een ander onafhankelijk kwalitatief onderzoek blijkt dat het niet deze vroegere kotgemeenschappen, om ze zo maar even te noemen, zijn die gebukt gaan onder de geleden schade, maar eerder de huidige bewoners van de heem, die met bange hartjes vrezen voor een strenge koningin Winter, die dreigt via een onontbarstte barst binnen te komen, zonder uitnodiging en met dramatische gevolgen voor onze energierekening en in macroperspectief op termijn ook voor de wereldeconomie en de biosfeer van onze mooie hoofdstad, het kloppende hart van de Europese economie.

Bovendien durf ik nog, vanwege een even getal aan kloten, het ethische aspect van de kwestie aan te kaarten. U verkeert zich ontegensprekelijk in betere financiële omstandigheden dan wijzelf. En vanwege het door u en ons aangegane engagement betreffende de huisvesting van de toekomst van onze samenleving, gelet op het feit dat u eigenares des heems bent, kunnen we vragen stellen bij de intenties uwerzijds aangaande onze fysieke, geestelijke en financiële gezondheid. U zal wensen er aan herinnerd te worden dat het niet enkel verhuurders, maar zeker ook huurders zijn die door de wet, met behulp van Koninklijk Besluit, bescherming genieten van bepaalde regels bepaald door de regelgeving.

Wanneer we ons plegen te baseren op eerder gevoerde discussies aangaande de gevormde impasse, durven we omtrent uwer aangehaalde argumenten aangaande de betaling van de franchise der storm-, water- en brandverzekering, graag verwijzen naar artikel 13 van het aangegane contract, waarin uitgelegd wordt dat de bewijslast bij u ligt en dat huurders vermoed worden solidair aansprakelijk te zijn voor geleden schade die schadelijk geleden werd binnen de gemeenschappelijke delen.

Verder durven we verwijzen naar eerdere uitspraken uwerzijds aangaande de interpretatie van responsabilisering van de vergoeding aangaande de uit te voeren werken waarvan als reden genoemd wordt: slijtage. Slijtage is het minst wat men kan vaststellen met behulp van onafhankelijk kwalitatief onderzoek aangaande het raamwerk rond de onontbarstte barst en meer specifiek en minder abstract de sluiting van het raamwerk rond het glas van de onontbarstte barst. Men meent hier de toepassing van meting met behulp van twee gewichten waar te nemen.

Na een grondige introspectie, al dan niet met behulp van niet nader gespecificeerde en aldus abstract blijvende geestverruimende middelen, blijkt dat wij, huidige heembewoners, pacifistisch staan tegenover dit, en bij uitbreiding elk ander eventueel conflict. Vandaar dat we oproepen tot dialoog met als resultaat consensus. Consensus die als resultaat beoogt dat elke partij, betrokken in dit kluwen van regels, argumenten en onzinnigheden, in de toekomst, dus de tijd die nog voor ons ligt, en meer specifiek en minder abstract de tijd die nog voor ons ligt en waarin wij plegen op de een of andere manier het een of het ander met elkaar te maken te zullen hebben, elkander recht in de ogen zullen kunnen kijken, oprecht glimlachen en later met een gerust hart de nachtrust te kunnen vatten.

Wij wensen u nog een prettige tijd en verheugen ons op ons volgend hopelijk niet weerzinwekkend weerzien in de toekomst.

Naam en adres bekend bij de afzender en misschien ook wel bij de ontvanger

PS: u mag uw woordenboek nu terugleggen
PPS: de PS was maar om te lachen, we weten ook wel dat u kan lezen en lachen OF publiek-private samenwerking
PSP: draagbare spelconsole

0 Comment