Onderwijsnieuws

Studenten mogen vanaf 1 januari 2012 vijftig dagen per jaar werken, of dit nu in de vakantie of in het academiejaar is. In de huidige situatie mogen studenten twee keer 23 dagen werken (tijdens het schooljaar en in de vakantie) aan een voordeeltarief voor de belastingen en de sociale zekerheid. De bestaande regelgeving belast elke overschrijding van de 23-dagenlimiet, de nieuwe wetgeving zal alleen boven de vijftig dagen belasten. De nieuwe regeling is dus flexibeler.

– Een decreetsvoorstel van de Waalse minister van onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS, foto) stelt dat iedereen die wil studeren op een instaptoets zal moeten slagen. Deze instaptoets komt er naar eigen zeggen niet om uit te sluiten maar om “zwakheden te detecteren en te verhelpen” en werd opgesteld in samenspraak met de Franstalige universiteiten. Het examen zou eind september worden georganiseerd voor eerstejaarsstudenten. De test zou verplicht zijn, maar zou in eerste instantie in de opleiding geneeskunde worden ingesteld, en zou een voorwaarde vormen om de studie aan te vangen. Voor de ontwerpers van het decreet gaat het om het verbeteren van de begeleidingsactiviteiten en om de nieuwe studenten te helpen bij eventuele lacunes. Een test d’évaluation informatif bestaat reeds aan verschillende instellingen, in feite gaat het dus om een uitbreiding van een dergelijke beoordeling. Het hoeft ook niet te verbazen dat dit voorstel op veel tegenwind botst, onder mee van de Fédération des Etudiants Francophones. Dit voorstel zou volgens sommigen ongelijkheid in het Franstalige onderwijssysteem in de hand werken en juist diegenen raken die uit lage socio-economische groepen komen.

– Op woensdag 11 mei organiseert de Vlaamse Vereniging van Studenten een studiedag over de financiering van openbare studentenhuisvesting in Vlaanderen. Er zal gekeken worden naar publiek-private projecten en eventuele alternatieven. Binnen verschillende werkgroepen zullen verschillende sprekers van de partij zijn (waaronder Pascal Smet, Hubert Lyben, Nic Van Craen) en zullen enkele onderwerpen besproken worden. Voor deelname is inschrijving verplicht voor 6 mei, er zijn namelijk een beperkt aantal plaatsen.

– Sinds 2009 vertrokken 15 procent meer studenten naar een buitenlandse universiteit via Erasmusprogramma’s, gefinancierd via beurzen van de EU en de Vlaamse overheid. Er werd echter te weinig geld voorzien en verscheidene studenten vertrokken met een tekort aan financiële steun. “Gemiddeld slechts 255 euro per maand”, volgens minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). Een goede 45 euro minder dan het beloofde bedrag omdat de universiteiten minder deelnemers hadden verwacht. De studenten krijgen echter alsnog “hun 300 euro, zoals beloofd.” Tom Demeyer, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten is alvast tevreden: “Een ruggensteun voor veel student, want naar het buitenland vertrekken is zeer kostelijk.” De doelstelling om tegen 2020 20 procent van de studenten via Erasmus uit te wisselen, lijkt de universiteiten zonder extra financiering echter onmogelijk. Smet is alvast van plan om “het hele systeem te herdenken en voor het zomerreces van 2012 een langetermijnplan voor te stellen.”

– 142 van de 185.844 studenten, of 0,076%, beklaagden zich vorig jaar bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Het grootste euvel lijkt, ondanks het onderwijs- en examenreglement, vooral de toegenomen complexiteit, zowel van de organisatie van ons onderwijs als voor de student zelf. Ten eerste worden studenten vaak afgerekend op een stage door een gebrek aan stageplaatsen en een slechte begeleiding. Ten tweede vormt leerkrediet omwille van ziekte of andere gegronde persoonlijke redenen ook een probleem. Tot slot staan vaak ook examenresultaten ter discussie omwille van de erbarmelijk geformuleerde motivaties van de prof of docent.

– De Vlerick Management School mag dan toch geen Campus inrichting in het Beursgebouw. De stad zoekt nog voort naar een andere bestemming voor het gebouw met de bekende neoclassicistische façade. Wel werd opgetekend dat de stad het gebouw graag aan het publiek wil openstellen. Vlerick Management School en uitbater Euronext hadden echter al een overeenkomst afgesloten en zijn zodoende ontgoocheld over de beslissing van de stad. Vlerick geeft zijn plannen om een campus in Brussel neer te poten evenwel niet op, en zoekt nu naar een nieuwe locatie.

– EU-commissaris Vassiliou bezocht Brazilië tussen 3 en 9 april om het beleidsoverleg over hoger onderwijs en cultuur tussen Brazilië en de Europese Unie te lanceren. Specifieke fora waar beleidsmakers en professionals elkaar kunnen ontmoeten zullen worden gecreëerd. Verdere ontwikkelingen zullen worden bediscussieerd op de volgende EU-Brazilië-top, in oktober te Brussel. Nauwer samenwerken op vlak van onderwijs met Brazilië zou ook kunnen bijdragen tot het versterken van het strategische partnerschap dat reeds bestaat.

0 Comment