Nieuws uit de plenaire VUB-Studentenraad

In het teken van de informatie-doorstroom naar de studentengemeenschap, zullen we op de volgende pagina’s enkele punten van de plenaire studentenraadsvergadering van 28 april 2011 uit- en toelichten. Zodoende kan de student mee blijven met wat beslist en besproken werd op de studentenraad.

– Er komt binnenkort waarschijnlijk een nieuwe regeling rond de representatie van studenten in facultaire raden en hun verhouding tot de VUB-Studentenraad. Vanuit de studentenraad werd gevraagd om de communicatie te verbeteren tussen de facultaire leden en de overige vertegenwoordigende organen. Momenteel zou er weinig inzicht zijn op de manier waarop de studentengemeenschap in de facultaire raden wordt vertegenwoordigd. De wijze van participatie in deze geledingen is transparant noch consequent over de verschillende faculteiten heen. Een betere wisselwerking zou ook de studenten in deze raden ten goede komen. Zo zouden studenten soms uit angst voor represailles, bijvoorbeeld in het teken van hun thesis, moeite hebben om tegen ongewenste programmaveranderingen op te boksen.

– De dalende participatie van studenten aan de onderwijs-e-valuatie, die probleemsignalen tijdig moet opvangen, heeft ervoor gezorgd dat een nieuwe procedure werd opgesteld met oog op een verhoogde deelname. Als belangrijkste wijzigingen werden het deelname-criterium van 50% opgeschort en ligt het initiatief tot opvolging van probleemsignalen in eerste instantie bij de docent zelf. Op die manier krijgt deze alsnog de mogelijkheid de problemen vooreerst zelf weg te werken. Verdere problemen worden doorgesluisd naar respectievelijk de decaan en de vicerector. Vanuit de administratie werd gevraagd aan de studentenraad om dit te communiceren naar de studentengemeenschap. Vele studenten bleken zich niet de moeite te troosten om deze evaluatie in te vullen wegens een vermeend gebrek aan opvolging. Men wil de studenten verzekeren dat het de bedoeling is om ernstig om te gaan met hun klachten, maar dat vereist wel dat voldoende studenten ook daadwerkelijk deelnemen aan de e-valuatie. Dit teneinde de anonimiteit van de deelnemers te verzekeren en een representatief beeld te verkrijgen van mogelijke problemen.

0 Comment