Cursusdienst, waarheen?

Waar haalt u uw cursus? Grote kans dat u op deze vraag ‘VUBtiek’ antwoordt. Voor velen onder ons is dit immers standaard. Niet alle cursussen worden echter door onze alma mater verzorgd. Zo zijn er ook de cursussen die door de verschillende facultaire kringen worden aangeboden. Dit laatste zorgde op de plenaire studentenraad van 28/04 voor een lang uitgesponnen discussie over het wel en wee van uw studiemateriaal. Vanuit de Onderwijsraad is er immers een voorstel geformuleerd om al het officiële cursusmateriaal vanaf volgend academiejaar aan te bieden aan de student via de VUBtiek. Hiervoor werd door de administratie, bij monde van de afgevaardigde van de vice-rector Onderwijs, als redenering vooral gewezen op de uniformiteit, herkenbaarheid en lay-out van de cursussen. Facultaire kringen zouden in hun uitgaves beperkt worden tot bijkomend materiaal, zoals daar zijn: samenvattingen en powerpointpresentaties.

Dit bleek niet geheel naar de zin te zijn van verscheidene van uw vertegenwoordigers, die op de plenaire hier het één en ander aan toe te voegen hadden. Zo zijn de cursussen natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten voor de kringen, en zijn deze volgens sommige stemmen in de raad heel wat competenter dan aangenomen. Voor sommige vertegenwoordigers, van de meer liberale overtuiging, was ook de werking van de vrije markt een belangrijk principe. Een verdeelpunt zou immers de noodzaak tot het competitief houden van de prijzen, danig verstoren. Of dit wel een valabel argument is, is natuurlijk de vraag. Onze syllabi zouden immers volgens de Dienst Uitgaven toch een 10% goedkoper zijn dan aan andere universiteiten. In Gent of Leuven bestaat een concept als de VUBtiek immers niet. De VUBtiek in Jette draait voorts op verlies, wat moet worden opgevangen door het verdeelpunt in Etterbeek. Als men een ware ‘winstlogica’ zou volgen, zou men de studenten uit Jette moeten verplichten om hun cursussen op de Campus Etterbeek te komen halen.

Ook wees de administratie op het belang van een eenduidige en kwaliteitsvolle uitgave voor onder andere visitatiecommissies, en meende dat de uitgaves die vanuit de kringen kwamen nu eenmaal niet altijd het kwaliteitslabel haalden. Er was ook een enquête georganiseerd door de Studentenraad om de houding van de studenten tegenover respectievelijk de VUBtiek, de uitgavendienst van de kringen en Pointcarré te meten, en deze stonden volgens de enquête positief tegenover het werk van de kringen. Het onderzoek in kwestie werd echter door algemeen-directeur Van Leemput naar de vuilbak verwezen, als zijnde een ‘gruwel’ voor elk socioloog. De niet-representatieve aanpak zorgde er immers voor dat de enquête voornamelijk werd ingevuld door studenten die in het kringleven betrokken waren. Dit maakte deze peiling dan ook onbruikbaar om enige beleidsbeslissingen op te baseren. Dit werd door Liesbet Van Gysegem (voorzitster Werkgroep Onderwijs, nvdr.) grif toegegeven. Al werd er vanuit de raad ook gewezen op het feit dat er tot nu toe geen harde cijfers voor handen zijn die de mening van de student omtrent dit thema in kaart brengen. Voorgesteld werd om een gezamenlijk cursuspunt op te richten met alle kringen, om zodoende een duidelijker lijn te trekken in heel het gebeuren. Een klare beslissing viel uiteindelijk niet, al blijft de vraag of de student zelf hier volledig mee gediend zou zijn. Dat de kringen hier hun eigenbelang beschermen is niet meer dan normaal, maar of dit werkelijk de student vooropstelt, is tot nu toe niet geheel duidelijk.

0 Comment