Onderwijsnieuws

Op het VVS-congres in Antwerpen hebben de verschillende Vlaamse studentenraden hun tweede congrestekst van dit academiejaar gestemd en goedgekeurd. Onderwerp was de verhouding tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt: “Ondanks de noodzaak tot levenslang leren, blijkt dat slechts 7,4% van de beroepsbevolking zich actief bijschoolt. Een kwaliteitsvol, open, flexibel en democratisch hoger onderwijs moet de band aanhalen met de arbeidsmarkt zodat er ingespeeld kan worden op de noden van morgen, waarbij de maatschappelijke rol van iedere opleidingen niet verloren mag gaan.” Waarvan akte.

– De studentenraadsverkiezingen lopen op hun laatste benen. Met opmerkelijk meer reclame (lees: meer georganiseerde alcoholdistributie) dan vorige keer schoten ze alvast goed uit de startblokken. Aan de studenten die nog niet gestemd hebben: rep u naar het digitale stemhokje op de website van de Studentenraad!

– De reclamerel tussen de Hogeschool-Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel lijkt bekoeld. Die eerste had zich met ‘Word wie je wil’ een slogan aangemeten die wel erg leek op die van de EhB (‘Word wat jij wil’). Volgens de laatste berichten heeft de HUB na onderling overleg met zijn Brusselse collega-instelling besloten om de promocampagne te wijzigen.

– Op de plenaire vergadering van de VUB-Studentenraad zijn de eerste krijtlijnen van het Project Studentenhuisvesting voorgesteld. Bedoeling is om een nieuwbouw neer te planten waar momenteel gebouw Y gevestigd is. Gebouw Y’ en het KultuurKaffee zouden mogelijks geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw zou plaats moeten gaan bieden aan 650 kamers voor studenten, verspreid over units van zes.

– Op diezelfde vergadering werd ook beslist over enkele initiatieven die aanspraak wilden maken op de projectpot. Dat is een impulspot die heilzame VUB-initiatieven een financieel duwtje in de rug geeft. Zo zag GrAS Brussel zijn budget voor het vrouwelijk kopstukkendebat gehalveerd wegens de slordigheid om de steun van de VUB-Studentenraad niet te vermelden op hun flyers. Dat was consequent volgens de regels, ware het niet dat het Ecoteam VUB-EhB eventjes later wel zo ongeveer een blanco cheque in ontvangst mocht nemen, zonder vooraf een kostenraming in te dienen. Dat was nochtans ook in de regeltjes gestipuleerd.

– Naar aanleiding van de zaak Gillberg vs. Zweden wordt op het Europese niveau het debat heropend inzake de openbaarheid van bestuur. Professor Gillberg weigerde zijn onderzoeksdocumenten gedetailleerd openbaar te maken gezien hij aan zijn onderzoeksobjecten – kinderen – had beloofd hun privacy te garanderen. Het Europees Hof voor de Rechten voor de Mens oordeelde dat de geheimhoudingsplicht niet opwoog tegen de wettelijke openbaarheidsplicht. De Vlaamse regering heeft hier voorlopig nog geen standpunt over (aldus minister Pascal Smet) en het arrest wordt door de regering onder de loep genomen. Tot nog toe zijn er geen gelijkaardige incidenten geweest in Vlaanderen. De Vlaamse wetgeving leunt erg aan bij de Zweedse. De minister staat wel achter een decretale afwegingsprocedure die moet beslissen over het al dan niet openbaar maken van onderzoeksdocumenten. Dat zou moeten volstaan om het academisch geheim voldoende te beschermen in Vlaanderen.

– Lieven Boelaert (gedelegeerd bestuurder van Quartier Latin) waarschuwt voor een onderaanbod aan studentenhuisvesting: “Over een aantal jaren zullen er 500 à 700 extra koten nodig zijn, de sterke stijging van internationale studenten en de Brusselse bevolkingsexplosie indachtig.” Overigens is hij vrij positief over de prijs van de bestaande huisvesting: “In vergelijking met andere studentensteden zijn de prijzen in Brussel de afgelopen elf jaar zeker niet sneller gestegen, wel integendeel.” Lees het volledige interview enkele pagina’s verder.

– Een vijfentwintigkoppige delegatie met leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, inclusief minister Pascal Smet, is op bezoek geweest in China. In Peking kwam Smet tot volgende vaststelling: “We zijn niet naar hier gekomen om te kopiëren. Maar in de manier waarop ze de lerarenopleiding aanpakken, zit wel wat inspiratie. We moeten het lerarenparcours ter discussie durven te stellen.” Interessant om dan te zien, althans volgens De Standaard, dat een leerkracht er gemiddeld 70.000 yuan verdient, terwijl het gemiddeld loon er 46.000 yuan is.

0 Comment