Hetze rond de “Israël Apartheid Week”

Ook op de campus van de Vrije Universiteit Brussel zorgde het Midden-Oosten, en specifieker het conflict tussen Israël en Palestina, vorige maand voor wat opschudding. Een lezing in het kader van de Wereldwijde Israël Apartheid Weekontlokte aan Joods Actueel – een weekblad voor de Joodse Gemeenschap in België – een wat merkwaardige hoofding: “Verheerlijking zelfmoordbomaanslagen gepland aan de VUB”. Uit dit artikel leerde men dat de sprekers “dubieuze figuren” waren, en dat deze lezing niet getuigde van een “academisch verantwoord beleid”. De organisatoren waren daarenboven gelieerd aan Hamas en Hezbollah.

In het verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van woensdag 23 maart konden we lezen dat spreker Azzam Tamimi inderdaad bekend is bij het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse. De andere spreker, David Cronin, lijkt echter enkel een zeker activisme aan de dag gelegd te hebben voor de Palestijnse Zaak. Vermeende banden met Hamas of Hezbollah vanwege de betrokken VUB-organisaties die dit evenement mee organiseerden, worden door de personen in kwestie alleszins ten stelligste ontkend.

De dag voor het debat bracht het rectoraat de organisatoren op de hoogte dat ze een spreker dienden toe te voegen. Het BSG, de overkoepelende kringorganisatie die over de evenementen van erkende kringen beslist, had immers laten verstaan incorrect geïnformeerd te zijn geweest over de aard en de teneur van de lezing. Zo verschilde de titel van het debat met deze op het aanvraagformulier. Daarnaast was de lezing aangevraagd door een bestuurdslid van GrAS, de organiserende kring, maar zonder betrokkenheid van de voorzitter. Om de lezing toch te kunnen laten doorgaan, en teneinde de geest van het Vrij Onderzoek te respecteren door geen eenzijdig verhaal te brengen, werd Hans Knoop voorgesteld als bijkomend spreker. Knoop is een Nederlandse journalist en Midden- Oostenkenner die het conflict vanuit Israëlische hoek zou bespreken.

Ook de politiek hield zich niet afzijdig. Tanguy Veys (Kamerlid Vlaams Belang) interpelleerde minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom (Open VLD) schriftelijk: “Is de minister op de hoogte van deze lezing? Werden er maatregelen genomen om deze lezing (…) te verbieden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?” Ook Jan Van Esbroeck (Kamerlid N-VA) interpelleerde de minister op de Commissievergadering van 23 maart 2011. Van Esbroeck uitte zijn onbegrip over het organiseren van een dergelijk evenement en vroeg of er enige controle zou zijn over de lezing in kwestie.

Minister Turtelboom wist te melden dat het ministerie van Binnenlandse zaken niet bevoegd was om dergelijke lezingen te verbieden, en dat deze beslissing bij de rector van de VUB lag. Het crisiscentrum had de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene wel gevraagd om “discreet toezicht te houden ten aanzien van de gebouwen van de universiteit en dus niet binnen in de zaal waar de lezing plaats heeft.” De administratie van de VUB ontkent echter wel dat er toestemming is gegeven aan politie om daadwerkelijk de campus te betreden. Facility Manager Patrick Steen bevestigde ook geen weet te hebben van eventuele discrete surveillance op de campus. Al stelde Turtelboom wel dat uit observatie gebleken zou zijn dat het evenement “zonder incident is verlopen”.

Een tweede artikel dat op Joods Actueel verscheen, meldde dat de universiteit ‘misleid’ was door de studentenorganisaties en dat de screeningsprocedure in het vervolg strenger zou verlopen. De VUB-administratie ontkent dit echter formeel en stelt dat de huidige procedure afdoende is. Bovendien moet er bij elke lezing de mogelijkheid tot contestatie zijn, bijvoorbeeld via verschillende lezers of vragen vanuit de zaal. Dit om het Vrij Onderzoek, waarop de VUB geschoeid is, te vrijwaren. Wel werd er, in samenspraak met het BSG, beslist om enkel nog aanvragen te aanvaarden die door (onder)voorzitters van verenigingen worden ingediend.

Uiteindelijk ging het evenement ook door zoals gepland, zij het met de toevoeging van Hans Knoop. Een deel van de zaal zou echter wel de aula verlaten hebben bij de aanvang van zijn lezing, zogenaamd uit protest tegen de druk die was uitgeoefend op de organisatie om hem aan de affiche toe te voegen. Hoewel Veys in de Commissie wist te verklaren dat tijdens de lezing van Azzam Tamimi zou opgeroepen zijn tot “de vernietiging van Israël en een genocide van de Joden”, wordt ook dit ontkend door bronnen van de redactie die de lezing bijwoonden, alsook door leden van de VUB-administratie die op de lezing aanwezig waren.

0 Comment