Onderwijsnieuws

Net als vorig academiejaar probeert de VUB-moslimlobby speciale faciliteiten op de agenda van de studentenraad te krijgen. Aanwezig in het eisenpakket: andermaal de bezinningsruimte en halal voedsel in het studentenrestaurant. Met Nigar Kahya hebben de pleitbezorgers alvast een vertegenwoordiger in de studentenraad in huis, maar verwacht wordt dat het draagvlak binnen de studentenraad van zeer kleine omvang blijft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

– De rectoren van de Grote Vier (VUB, UA, UGent en KUL) hebben het op een herenakkoord gegooid voor wat betreft de tweejarige master voor humane wetenschappen. Idealiter wil dat zeggen dat vanaf het academiejaar 2014-2015 eindelijk een extra masterjaar geplakt wordt aan de huidige vierjarenopleidingen. Echter, het gaat om een informele afspraak, gemaakt buiten het officiële kader van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Met andere woorden: er staat nog geen letter op papier. Bovendien zouden, alweer idealiter, de dossiers voor de bacheloropleidingen heropend moeten worden, en dat zien de heren rectoren liever niet gebeuren.

– De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) trad onlangs naar buiten met een standpunt over een nieuw accreditatiestelsel en anticipeert zo op de nakende instellingsaudit. Dat is nieuw: vandaag worden de opleidingen immers apart beoordeeld. Grootste zorg van VVS is dat de onderwijsinstellingen problemen gaan krijgen met de visitatiecommissies omdat hun kwaliteitszorg facultair geregeld is, wat niet onlogisch is, gezien ze steeds op facultair niveau beoordeeld werden. Raadpleeg de website van VVS voor het volledige standpunt.

– Vanaf het academiejaar 2012-2013 zullen studenten 30 studiepunten van de 180 (16%) mogen inzetten voor vakken in een andere taal dan het Nederlands. Voorheen waren er dat maar 18 (10%). Masters zullen volledig anderstalig genoten kunnen worden, mits in andere universiteiten tenminste dezelfde master overwegend in het Nederlands verstrekt wordt. Volgens VVS een goede evolutie, al blijft de weg naar het streefdoel van 33% van de studiepunten nog lang. Intussen hamert de studentenraad van de VUB op de kwaliteitszorg, die koste wat kost gehandhaafd moet worden. Zo moet er op toegezien worden dat de kennis van de lestaal afdoende is. De Studentenraad onderzoekt ook of de beoordeling van de taalkennis van de docerende prof opgenomen kan worden in de semesteriële profevaluatie.

– In hogere hogeronderwijskringen krijgt een oriëntatieproef – id est een verbasterd toelatingsexamen – meer en meer weerklank. Via VVS zijn de studentenraden van ’s lands Vlaamse gemeenschap aangesproken om hun visie te geven. Ondertussen publiceerde de aan de KUL verbonden denktank Vives (Vlaams Instituut Voor Economie en Samenleving) een toch wel ophefmakend rapport. Een kritische beschouwing dienaangaande is al te lezen op de website van de Moeial.

– In een open brief in De Standaard stelde Sinardet, samen met een rits andere eminenten, de toekomst van het beleid voor federaal wetenschappelijk onderzoek in vraag. Met name de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP) komen in gevaar bij de komende staatshervorming. Het opdoeken van dit fonds, zou volgens Sinardet en medestanders het samenwerken met de Franstalige gemeenschap in gevaar brengen.

– Aan de KUL pleit men voor een “cultuur van internationalisering.” Donderdag 25 november organiseerde de universiteit een Dag van de internationalisering waarbij studenten en personeel in contact konden komen met hun buitenlandse wederhelften. De KUL en assocatiepartners hamerden dan ook op het belang van internationalisering voor Vlaanderen.

– VVS lanceerde een nieuwe weblog om studentenmobiliteit te bevorderen. Via deze website beschikken alle studenten over de mogelijkheid om hun mening over het beleid te uiten en te communiceren hierover met de minister van onderwijs. Ideeën, problemen, u kiest maar. Nu nog uitkijken naar het actieplan van de minister rond mobiliteit.

– In het Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de geplande verhoging van de inschrijvingsgelden. De studenten bezetten als protest enkele universiteiten. Het plan om de inschrijvingsgelden naar een plafond van 9.000 pond (10.000 euro) op te trekken, zou er voor zorgen dat de Britse universiteiten bij de duurste van Europa gerekend kunnen worden.

– In Italië kwamen studenten op straat om te protesteren tegen de besparingsplannen van het kabinet-Berlusconi. Er staat Italië een besparing van 700 miljoen te wachten in het hoger onderwijs, waardoor een groot aantal jobs op de helling komen te staan. Naast de Senaat werden ook de Toren van Pisa en het Colosseum bezet.

0 Comment