Subsidiëring onder vrijzinnigen

In het April/Mei-nummer van de Moeial stond er in de Edito een verwijzing naar subsidies, die VUBMUN had verkregen van UVV om de kosten van de WorldMUN in Taipei (Taiwan) te kunnen bekostigen. (VUBMUN is een organisatie die modeldebatten frequenteert van de verschillende commissies van de Verenigde Naties, nvdr.) Om misverstanden te vermijden en enige verduidelijking te verschaffen, publiceren we het volgende artikel.

In het begin van de maand april kreeg de Moeial inzage in het financiële verslag van UVV, waarin een begroting voor VUBMUN ter waarde van 25.000 euro was opgenomen. Voor alle duidelijkheid, het ging hier om een voorlopige begroting en niet om het volledige uit te betalen bedrag. Deze voorlopige begroting was op de Algemene Vergadering van UVV van 27 maart 2010 goedgekeurd. De subsidie in kwestie diende om de kosten van de reis naar Taipei te dekken van 11 tot 26 maart, waar een WorldMUN plaatsvond. De uiteindelijke kost van de WorldMUN-subsidies zou, volgens de laatste begroting waar de Moeial inzage van kreeg, neerkomen op 17.739 euro. Al betaald zijn de vlieg- en treinbiljetten voor een som van €10.087,61 en € 3.645,09 voor hotelkosten voor het verblijf gedurende de conferentie. Het overige begrote geld diende om het inschrijvingsgeld en verdere diverse kosten te dekken, welke worden uitbetaald op basis van documenten die de uitgaven verantwoorden.

VUBMUN verkreeg al een jaar of vijf subsidies van UVV teneinde de kosten voor zulke projecten zo laag mogelijk te houden en dus betaalbaar te houden voor de student. VO-afgevaardigde bij UVV Yvan Dheur was vorig jaar gecontacteerd door UVV om ietwat strenger toe te kijken op de manier waarop VUBMUN tegenover de studenten van de VUB stond. In een gesprek met VUBMUN had hij dan ook enkele voorwaarden gekoppeld aan verdere subsidiëring, omdat er in het verleden een nogal gebrekkige communicatie was tegenover de VUB-studenten in verband met de mogelijkheden die VUBMUN hen bood om ervaring op te doen met zijn projecten. Waar dit jaar het schoentje wrong, was het feit dat VUBMUN zijn aanvraag niet bij VO had ingediend en laten goedkeuren, maar rechtstreeks met UVV had gecommuniceerd. Men bleef dus vanuit het bestuur van VO met ernstige vragen zitten over de manier waarop dit in zijn werk was gegaan.

De verantwoordelijke Financiën van VUBMUN, Caroline De Mulder, verduidelijkte dat de correcte kanalen inderdaad niet gevolgd waren, maar dat het hier niet om kwade wil ging. Ze wees er op dat dit het gevolg was van een gebrek aan continuïteit binnen het VUBMUN-bestuur, waar het voorbije jaar niemand van het voormalige bestuur nog actief was.

Er werd ons wel gemeld door Yvan Dheur dat Thomas Donnez (lid van het bestuur van VUBMUN en verantwoordelijke voor de training van de deelnemers, nvdr.) tijdens een gesprek met hem op 5 november 2009 expliciet had vermeld dat VUBMUN aan Sanne Haex (voorzitster Vrij Onderzoek, nvdr.) toestemming moest vragen, eer er naar UVV gestapt werd. Het bestuur van VUBMUN vertelde ons dat deze informatie echter niet duidelijk gecommuniceerd was met als gevolg dat UVV rechtstreeks gecontacteerd werd. Om dergelijke misverstanden in de toekomst te vermijden, zal VUBMUN voortaan wel expliciet de toestemming van VO dienen te verkrijgen voor verdere subsidiëring.

Het lijkt ons, bij de Moeial, dat deze episode voor enige reflectie mag zorgen en dat er binnen de VUB mag gekeken worden naar de mogelijkheid tot een sponsoring van VUBMUN via de universiteit. De VUB-delegatie wist in Tapei immers enkele trofeeën binnen te rijven, en kan in een internationale context ook als uithangbord van deze universiteit fungeren. Laten we ook even opmerken dat binnen enkele andere Vlaamse Universiteiten (bijvoorbeeld aan de UGent) de sponsoring ook via de universiteit verloopt.

0 Comment