Dossier Rectorverkiezingen 2008

En de winnaar is… Paul De Knop

In mei wordt de uitslag van de Rectorverkiezingen 2012 bekendgemaakt. Paul De Knop, huidig rector, is de enige kandidaat. Het is dan ook een ideale gelegenheid om enkele artikels uit ons archief van onder het stof te halen. We kijken terug naar de rectorverkiezingen van vier jaar geleden, toen De Knop, destijds decaan van de faculteit voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, het opnam tegen Jan Cornelis, in die tijd vicerector Onderzoek onder rector Ben Van Camp en voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatica in de faculteit Ingenieurswetenschappen.

Door Daniël van der Meer

Met 56 procent van de uitgebrachte stemmen is Paul De Knop, decaan Lichamelijke Oefening en Kinesitherapie, verkozen tot rector van de VUB 2008- 2012. Eind september zal hij Benjamin Van Camp opvolgen. De Knop verslaat tegenkandidaat Jan Cornelis, huidig vicerector Onderzoek, enigszins tegen de verwachtingen in. Met de 53-jarige De Knop krijgt de VUB de jongste rector van Vlaanderen.

Dolomieten

Het had iets middeleeuws; de publieke bekendmaking van de uitslag der rectorverkiezingen. Vrijdag 9 mei, klokslag 17 uur, stroomde het Convivium vol voor de afkondiging van het resultaat. Omringd door decanen, proffen, VUB-bestuurders en familie stonden De Knop en Cornelis zichtbaar gespannen te wachten. De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Hélène Casman (Decaan RC), las in een ijzige stilte – enige malen onderbroken door bruten die niet op de hoogte zijn van het bestaan van een uitknop op hun gsm– een reeks cijfers op: 614 stemgerechtigden, 496 stemmen, een opkomst van 80,90 procent, 481 geldige stembiljetten,… De winnaar moest derhalve 241 stemmen (50 % +1) achter zijn naam hebben gekregen. Casman sloot haar marteling uiteindelijk af: “De heer Cornelis, 213 stemmen. De heer De Knop, 268 stemmen.”

Een applaus steeg op uit de zaal, De Knop gaf Cornelis een hand en stak een speech af. Hierin bedankte hij de mensen voor hun vertrouwen en Jan Cornelis voor de faire campagne die hij had gevoerd. Wel sprak hij de hoop uit nu ‘de rangen te sluiten’, om ‘samen de VUB vooruit te helpen’. Ook scheidend rector Van Camp ontving een dankwoord van De Knop, omdat hij ‘de lat zo hoog had gelegd’. Sportmannen weten dan hoe laat het is: de tiende rector van de VUB wil hoog springen. De ballast van andere functies (Decaan LK, voorzitter GO!-onderwijs, adjunct-kabinetschef bij – de op de receptie aanwezige – Bert Anciaux, vakgroepvoorzitter Sportbeleid, hoogleraar in Tilburg) zal De Knop de komende maanden dan ook van zich af gooien. Maar niet voordat hij een week de Dolomieten heeft doorgecrosst, om ‘op adem te komen’.

Vervolgens nam Van Camp het woord: hij overhandigde zijn opvolger alle speeches van alle rectoren die de VUB ooit heeft gehad. Zijn eigen toespraken had hij er niet bijgestoken, want ‘die zijn toch niet van belang’, aldus Van Camp. Het glas werd geheven en De Knop rende al weer weg om de pers te woord staan; hij zou ze vertellen dat de VUB ‘alive and kicking’ is. Dat deed hij dan ook met overgave. Jammer dat de presentator van Radio 1 hem aankondigde als ‘de toekomstige rector van de VUB, de Vláámse Universiteit Brussel’…

Reacties

Op voorhand had Jan Cornelis al laten verstaan dat het voor hem alles of niets was; als hij geen rector werd, zou hij een sabbatical nemen en dan nog maar zien of hij terug zou komen naar de VUB. Op zijn website schrijft hij: “Ik wil iedereen bedanken die voor mij gestemd heeft en die duidelijk liet merken dat zij/hij vanuit mijn ervaringen en concrete beleidsvisie van VUB een echt inspirerende en gedreven gemeenschap wilde maken die vanuit Brussel haar impact wil vergroten. Een groter deel van diezelfde VUB gemeenschap heeft er anders over beslist. Dat is jammer. Ik kan alleen maar hopen dat het nieuwe VUB rectoraat de verworven resultaten en de succesvolle opgestarte initiatieven van de voorbije jaren voortzet en met constructieve inzet ook een Project VUB uitbouwt, ook al zal het anders zijn dan het project dat ik voor ogen had. Ikzelf zal daar geen actieve deelname in hebben en wil mij het eerstvolgend jaar herbronnen via een onderzoekssabbatical en het overwegen van andere perspectieven buiten VUB.”

Vincent Ginis, de voorzitter van de Studentenraad, is tevreden met de uitkomst: “Hoewel er eigenlijk geen slechte keuze bestond, sprak de kandidaat van De Knop mij als student en als studentenvertegenwoordiger in het bijzonder meer aan. De Knop stelt de inspraak van alle geledingen centraal; ‘samen werken aan onze eigen toekomst’ was niet toevallig de slagzin die hij hanteerde.”

Een sterk team

In zijn overwinningstoespraak had De Knop het over ‘de kracht van een team’. Hij doelde hier op zijn toekomstig rectoraat dat hij moet samenstellen. Drie vicerectoren kan hij aanduiden: voor Onderwijs, Onderzoek, en Studentenbeleid & Internationalisering. Al enkele weken circuleren verschillende namen. Bij het ter perse gaan van dit nummer is er echter nog geen duidelijkheid over. De Knop liet ons al wel weten dat de posities zo goed als definitief vastliggen. De wandelgangen zeggen ook zeer consequent dat Yvette Michotte, decaan GF, het vicerectorschap van Onderwijs op zich zal nemen.

De weken voorafgaand aan de verkiezingen zijn De Knop en Cornelis meermaals in debat gegaan. Ook hadden beide kandidaten hele projecten, visies, strategieën en beleidsplannen uitgedokterd. In het kort komt het erop neer dat De Knop geen fan is van de alliantie met UGent, al zal hij de reeds gemaakte afspraken niet gaan schenden. Verder verzet hij zich tegen de economische rationalisatie van Vandenbroucke, gebaseerd op minimumnormen, waarbij de helft van de VUB-opleidingen geviseerd wordt (de zogeheten knipperlichten). Ook zal De Knop zich de komende periode, met het oog op de Vlaamse verkiezingen, gaan mengen in de totstandkoming van politieke beleidsprogramma’s. De toekomst zal uitwijzen waar zijn lobbying toe leidt.

In september zal Paul De Knop (12 november 1954) zich de jongste der rectoren en associatievoorzitters kunnen noemen. Alain Verschoren, nieuwbakken rector van de Universiteit Antwerpen, is een schoolgenoot en vriend van De Knop. Verschoren is van hetzelfde bouwjaar, maar nog drie maanden ouder. Na acht jaar Van Camp worden we opnieuw met een benjamin opgescheept.

Dit artikel verscheen eerder in: De Moeial – Mei 2008.

0 Comment